Присяжнюк Олексій Миколайович

З 2003 по 2004 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри археології та етнології України, з вересня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри.

У 2004 р. закінчив історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність – історик, викладач історії.

З 2004 по 2011 рр. праював в Управлінні охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток системи охорони культурної спадщини Одеської області (1944-2009 рр.)» за спеціальністю 26.00.05 – «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» у спеціалізованій вченій раді Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.

У 2012 р. закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ, спеціальність – право, юрист.

З 2012 по 2014 рр. працював у Другому Приморському та Першому Малиновському відділах Державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції на посаді державного виконавця.

Наукові інтереси:
охорона археологічних пам’яток (історичний та правовий аспекти), експериментальна археологія, нові технології в археології (GPS, 3D-моделювання).

Контактні дані:
e-mail: a_pan@mail.ru

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Історія дослідження системи охорони пам’яток історії та культури Одеської області (1945 – 1991 рр.) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2009. – № 171. – С. 24-29.
  2. Виникнення та діяльність державних органів охорони пам’яток Одещини 1945-1991 рр. // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2009. – № 169. – С. 68-74.
  3. Систематизація краєзнавчих матеріалів в Одеській області 60-80 рр. ХХ ст. // Краєзнавство. – К., 2009. – № 3/4. – С. 28-35.
  4. Висвітлення проблеми розбудови системи охорони пам’яток історії та культури Одеської області в радянській літературі // Наукові праці / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. Сер. «Історія». – Миколаїв, 2010. – Т. 121, вип. 108. – С. 110-114.
  5. Спроби систематизації краєзнавчих матеріалів по пам’ятках історії та культури Одеської області 60-80 рр. ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3. –С.14-20.
  6. Наукові та освітні установи Одещини у справі вивчення та дослідження пам’яток історії та культури регіону (1945-1991 рр.) // Питання історії науки і техніки. – К., 2009. – № 4 (12). – С. 56-68.
  7. Діяльність громадських організацій з охорони пам’яток Одещини 1945-1991 рр. // Праці Центру пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 29-42.
  8. З історії діяльності Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1966-1980 роки) // Матеріали 8-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Очаків, 17-19 жовтня 2009 р.) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Академія інженерних наук України, Історико-культурна асоціація «Україна-Туреччина», Очаківська міська рада. – К., 2009. – С. 259-261.
  9. Одеський археологічний музей та Одеське археологічне товариство у вивченні пам’яток археології на Одещині 1945-1991 рр. // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. – Глухів, 2009. – Вип. 2. Матеріали Восьмої науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України» (м. Глухів, 15-16 жовтня 2009 р.). – С. 15-18.
  10. Діяльність державних органів з охорони пам’яток історії та культури на Одещині 1945-1991 рр. // Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса, 24-25 груд. 2009 р.): у 3-х ч. – Одеса: Астропрінт, 2009. – Ч. 3.  – С.131-146.

Коментувати не дозволено.