ОСВІТА

Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою (спеціалізацією) “Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини”. При кафедрі працює аспірантура.

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).

За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів факультету історії та філософії та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Нормативні дисципліни,
які читаються викладачами кафедри археології та етнології України

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр
1 Історія первісного суспільства д.і.н., проф. Сминтина О.В. І курс,
І семестр
2 Археологія України д.і.н., проф. Дзиговський О.М. І курс,
І семестр
3 Основи антропології к.і.н., доц. Кіосак Д.В. І курс,
І семестр
4 Загальна етнологія д.і.н., доц. Прігарін О.А. І курс,
ІІ семестр
5 Археологія Європи к.і.н. Демченко О.В. І курс,
ІІ семестр
6 Давня та середньовічна історія України
(Модуль 1. Давня історія України)
к.і.н., доц. Кіосак Д.В. ІІ курс,
І семестр
7 Українська етнологія к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІІ курс,
І семестр
8 Пам’яткознавство та музеєзнавство
(Модуль 1. Пам’яткознавство)
к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
ІІ семестр
9 Археологія ідентичності д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІV курс,
ІІ семестр

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр
1 Екологічна історія д.і.н., проф. Сминтина О.В. І курс,
ІІ семестр
2 Історична інформатика д.і.н., доц. Прігарін О.А. І курс,
ІІ семестр

Рівень вищої освіти – третій (докторський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс
1 Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс

Дисципліни вільного вибору студентів,
які читаються викладачами кафедри археології та етнології України

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»
Спеціалізація «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр
1 Основи наукових досліджень д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс,
І семестр
2 Українці Нижнього Подунав’я д.і.н., проф. Кушнір В.Г. ІІ курс,
І семестр
3 Стать та вік в традиційних культурах к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
І семестр
4 Археологія мистецтва д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс,
ІІ семестр
5 Інформаційні технології в археології та етнології к.і.н. Демченко О.В. ІІ курс,
ІІ семестр
6 Стандарти та практики пам’яткоохоронної справи к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІІ курс,
І семестр
7 Археологічний та етнографічний туризм та музейництво к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІІІ курс,
І семестр
8 Ранні кочівники Північного Причорномор’я д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІІ курс,
ІІ семестр
9 Пам’ятники та пам’ять в регіональних дослідженнях д.і.н., проф. Прігарін О.А. ІІІ курс,
ІІ семестр
10 Етноісторичні аспекти формування української нації к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІV курс,
І семестр
11 Теорія і методи соціокультурної антропології д.і.н., доц. Прігарін О.А. ІV курс,
І семестр
12 Античний світ Північного Причорномор’я д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІV курс,
ІІ семестр
13 Духовна культура та обрядовість населення Південно-Західної України к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІV курс,
ІІ семестр
14 Антропологія міста та міські субкультури к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІV курс,
ІІ семестр

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр
1 Актуальні проблеми археології д.і.н., проф. Дзиговський О.М. І курс,
І семестр
2 Образотворче мистецтво українців Південно-Західної України д.і.н., проф. Кушнір В.Г. І курс,
ІІ семестр
3 Фольклор Південно-Західної України к.і.н., доц. Петрова Н.О. І курс,
ІІ семестр
4 Сучасні етнічні процеси д.і.н., проф. Прігарін О.А. ІІ курс,
І семестр
5 Етнополітологія к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
І семестр

Рівень вищої освіти – третій (докторський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс
1 Археологія Буджака д.і.н., проф. Дзиговський О.М. І курс
2 Українці Порубіжжя Лісостепу і Степу д.і.н., проф. Кушнір В.Г. І курс
3 Соціальний устрій давніх суспільств к.і.н., доц. Кіосак Д.В. ІІ курс
4 Антропологія академічної спільноти к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс

Викладачами кафедри археології та етнології України розроблені навчальні робочі програми дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи, опубліковано 20 підручників і навчальних посібників і близько 30 навчально-методичних видань, у тому числі 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України (укладач – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).
 
Не має аналогів в Україні сьогодні укладений к.і.н., доц. С.А. Булатович навчальний посібник з античної нумізматики (у 2-х частинах). Розроблений унікальний макет електронного посібника для дистанційної освіти з народознавства Одещини (д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Кушнір В.Г. «Ми – одесити»: посібник для 9 кл. – Одеса, 1997 (у складі колективу авторів).
 2. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 1998.
 3. Станко В.Н. Історія первісного суспільства: підручник. – К.: Либідь, 1999 (співавтори: М.І. Гладких, С.П. Сегеда).
 4. Сминтина О.В. Давня історія України: навчальний посібник. – Ч. І: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини. – Одеса: Гермес, 1999.
 5. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: метод. посібник. – Одеса: Гермес, 1999.
 6. Кушнір В.Г. Історія України для 7 класу: підручник. – Одеса, 1999.
 7. Сминтина О.В. Слов’яно-руська археологія: посібник для студ. іст. фак. – Одеса: Друк, 2000.
 8. Кушнір В.Г., Прігарін О.А. Українська етнологія: методичний посібник для студентів історичного факультету. – Одеса: Друк, 2001.
 9. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: методичний посібник для студентів заочного відділення історичного факультету. – Одеса, 2002.
 10. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. І. Загальні проблеми античної нумізматики. – Одеса, 2005.
 11. Коч С.В. Етнографія України: курс лекцій. – Одеса, 2006.
 12. Іванова С.В. Соціальний устрій давніх суспільств: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів V курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 13. Іванова С.В. Археологія епохи міді: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 14. Іванова С.В. Археологія епохи бронзи: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету.  – Одеса, 2007.
 15. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. ІІ. Грошовий обіг Північно-Західного Причорномор’я в античну добу. – Одеса, 2007.
 16. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 2008.
 17. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 1. Настінний розпис. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 46 с. (завантажити)
 18. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 2. Ткацтво. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 74 с. (завантажити)
 19. Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017 (у співавторстві з Н.О. Петровою). – 74 с. (завантажити)
 20. Історія і культура українців Північної Добруджі. Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 108 с. (завантажити)

Викладачами кафедри розроблені й опубліковані методичні рекомендації для написання кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних та магістерських) робіт для студентів історичного факультету (д.і.н., проф. О.В. Сминтина, у співавторстві з д.і.н., проф. В.М. Хмарським), програми учбової археологічної та етнографічної практики.

Невід’ємною складовою навчально-методичної роботи кафедри є проведення учбових і виробничих практик. Центральне місце в системі практик посідають польова археологічна та польова етнографічна практики для студентів 1 курсу освітнього рівня «бакалавр», які проходять на базі відповідних фахових наукових експедицій.

Коментувати не дозволено.