ОСВІТА

Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою (спеціалізацією) “Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини”. При кафедрі працює аспірантура.

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).

За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів факультету історії та філософії та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Нормативні дисципліни,
які читаються викладачами кафедри археології та етнології України

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр Робочі програми курсів
1 Історія первісного суспільства

д.і.н., проф. Сминтина О.В. І курс,
І семестр
Завантажити
2 Археологія України д.і.н., проф. Сминтина О.В. І курс,
І семестр
Завантажити
3 Загальна етнологія д.і.н., проф. Прігарін О.А. І курс,
І семестр
Завантажити
4 Археологія Європи к.і.н. Демченко О.В. І курс,
ІІ семестр
Завантажити
5 Давня та середньовічна історія України
(Модуль 1. Давня історія України)
д.і.н., доц. Кіосак Д.В. / к.і.н. Демченко О.В. ІІ курс,
І семестр
 
6 Українська етнологія к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІІ курс,
І семестр
Завантажити
7 Пам’яткознавство к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
ІІ семестр
Завантажити
8 Археологія ідентичності д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІV курс,
ІІ семестр
Завантажити

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр Робочі програми курсів
1 Актуальні проблеми археології д.і.н., доц. Кіосак Д.В. / к.і.н. Демченко О.В. І курс,
І семестр
Завантажити
2 Екологічна історія д.і.н., проф. Сминтина О.В. І курс,
ІІ семестр
Завантажити
3 Історична інформатика д.і.н., проф. Прігарін О.А. І курс,
ІІ семестр
Завантажити

Рівень вищої освіти – третій (докторський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс Робочі програми курсів
1 Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс Завантажити

Дисципліни вільного вибору студентів,
які читаються викладачами кафедри археології та етнології України

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»
Спеціалізація «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр Робочі програми курсів
1 Основи наукових досліджень д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс,
І семестр
Завантажити
2 Українці Нижнього Подунав’я д.і.н., проф. Кушнір В.Г. ІІ курс,
І семестр
Завантажити
3 Стать та вік в традиційних культурах к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
І семестр
Завантажити
4 Археологія мистецтва д.і.н., проф. Сминтина О.В. ІІ курс,
ІІ семестр
Завантажити
5 Інформаційні технології в археології та етнології к.і.н. Демченко О.В. ІІ курс,
ІІ семестр
Завантажити
6 Стандарти та практики пам’яткоохоронної справи к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІІ курс,
І семестр
Завантажити
7 Археологічний та етнографічний туризм та музейництво к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІІІ курс,
І семестр
Завантажити
8 Демографічні реконструкції в археології та етнології к.і.н. Демченко О.В. ІІІ курс,
ІІ семестр
Завантажити
9 Пам’ятники та пам’ять в регіональних дослідженнях д.і.н., проф. Прігарін О.А. ІІІ курс,
ІІ семестр
Завантажити
10 Етноісторичні аспекти формування української нації к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІV курс,
І семестр
Завантажити
11 Теорія і методи соціокультурної антропології д.і.н., проф. Прігарін О.А. ІV курс,
І семестр
Завантажити
12 Експериментальні технології дослідження артефактів к.і.н. Демченко О.В. ІV курс,
ІІ семестр
 
13 Духовна культура та обрядовість населення Південно-Західної України к.і.н., доц. Петрова Н.О. ІV курс,
ІІ семестр
Завантажити
14 Антропологія міста та міські субкультури к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІV курс,
ІІ семестр
Завантажити

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс, семестр Робочі програми курсів
1 Образотворче мистецтво українців Південно-Західної України д.і.н., проф. Кушнір В.Г. І курс,
ІІ семестр
Завантажити
2 Фольклор Південно-Західної України к.і.н., доц. Петрова Н.О. І курс,
ІІ семестр
Завантажити
3 Сучасні етнічні процеси д.і.н., проф. Прігарін О.А. ІІ курс,
І семестр
Завантажити
4 Етнополітологія к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс,
І семестр
Завантажити

Рівень вищої освіти – третій (докторський)
Спеціальність «032 Історія та археологія»

Назва дисципліни
(Анотація відображається при наведенні курсора на назву)
Викладач Курс Робочі програми курсів
1 Археологія Буджака д.і.н., доц. Кіосак Д.В. І курс Завантажити
2 Українці Порубіжжя Лісостепу і Степу д.і.н., проф. Кушнір В.Г. І курс Завантажити
3 Соціальний устрій давніх суспільств д.і.н., доц. Кіосак Д.В. ІІ курс Завантажити
4 Антропологія академічної спільноти к.і.н., доц. Стоянова Г.М. ІІ курс Завантажити

Викладачами кафедри археології та етнології України розроблені навчальні робочі програми дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи, опубліковано 20 підручників і навчальних посібників і близько 30 навчально-методичних видань, у тому числі 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України (укладач – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).
 
Не має аналогів в Україні сьогодні укладений к.і.н., доц. С.А. Булатович навчальний посібник з античної нумізматики (у 2-х частинах). Розроблений унікальний макет електронного посібника для дистанційної освіти з народознавства Одещини (д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Кушнір В.Г. «Ми – одесити»: посібник для 9 кл. – Одеса, 1997 (у складі колективу авторів).
 2. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 1998.
 3. Станко В.Н. Історія первісного суспільства: підручник. – К.: Либідь, 1999 (співавтори: М.І. Гладких, С.П. Сегеда).
 4. Сминтина О.В. Давня історія України: навчальний посібник. – Ч. І: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини. – Одеса: Гермес, 1999.
 5. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: метод. посібник. – Одеса: Гермес, 1999.
 6. Кушнір В.Г. Історія України для 7 класу: підручник. – Одеса, 1999.
 7. Сминтина О.В. Слов’яно-руська археологія: посібник для студ. іст. фак. – Одеса: Друк, 2000.
 8. Кушнір В.Г., Прігарін О.А. Українська етнологія: методичний посібник для студентів історичного факультету. – Одеса: Друк, 2001.
 9. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: методичний посібник для студентів заочного відділення історичного факультету. – Одеса, 2002.
 10. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. І. Загальні проблеми античної нумізматики. – Одеса, 2005.
 11. Коч С.В. Етнографія України: курс лекцій. – Одеса, 2006.
 12. Іванова С.В. Соціальний устрій давніх суспільств: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів V курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 13. Іванова С.В. Археологія епохи міді: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 14. Іванова С.В. Археологія епохи бронзи: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету.  – Одеса, 2007.
 15. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. ІІ. Грошовий обіг Північно-Західного Причорномор’я в античну добу. – Одеса, 2007.
 16. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 2008.
 17. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 1. Настінний розпис. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 46 с. (завантажити)
 18. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 2. Ткацтво. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 74 с. (завантажити)
 19. Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017 (у співавторстві з Н.О. Петровою). – 74 с. (завантажити)
 20. Історія і культура українців Північної Добруджі. Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 108 с. (завантажити)

Викладачами кафедри розроблені й опубліковані методичні рекомендації для написання кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних та магістерських) робіт для студентів історичного факультету (д.і.н., проф. О.В. Сминтина, у співавторстві з д.і.н., проф. В.М. Хмарським), програми учбової археологічної та етнографічної практики.

Невід’ємною складовою навчально-методичної роботи кафедри є проведення учбових і виробничих практик. Центральне місце в системі практик посідають польова археологічна та польова етнографічна практики для студентів 1 курсу освітнього рівня «бакалавр», які проходять на базі відповідних фахових наукових експедицій.

Коментувати не дозволено.