Демченко Ольга Володимирівна

 

У 2011 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. У 2011-2014 роках навчалась в аспірантурі кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

З 2014 року працює на посаді провідного фахівця кафедри археології та етнології України та очолює лабораторію археології та етнографії Степової України факультету історії та філософії.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів) за спеціальністю 07.00.04 – археологія на тему «Природне середовище та культурна адаптація населення Дніпровського Надпоріжжя у VIII–VI тис. до н.е.». Науковий керівник – д.і.н., проф. Сминтина О.В.

Основні публікації:

1. Ритуал перевертання посуду в поховальному обряді катакомбної культури та спроби інтерпретації його значення // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2012. – Вип. 23. – С. 15-28.

2. Ідеї автохтонізму в одомашненні бика у вітчизняній археології у світлі наукового доробку В.Н. Станко // Человек в истории и культуре: сборник материалов и исследований мемориальной конференции в память Владимира Никифоровича Станко, Одесса, 16-19 февраля, 2012 р. – Одесса: «Смил», 2012. – С. 628-634.

3. Релігійні уявлення неолітичного населення з домінантною роллю річкового промислу (в світлі наукового доробку В.М. Даниленка) // Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – енеоліту: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку», Мелітополь – смт. Мирне, 6-7 червня 2013 р. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2013. – С. 40-46.

4. Роль річкового промислу в житті населення Дніпровського Надпоріжжя в мезоліті та ранньому неоліті // Грані історії. – 2013. – Вип. 6. – С. 35-46.

5. Господарсько-адаптивна стратегія первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в кінці мезоліту – неоліті // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2014. – Вип. 25. – С. 24-37.

6. Роль природного фактора в развитии первобытного населения (по материалам позднемезолитических – ранненеолитических памятников Днепровского Надпорожья) // Верхнедонской археологический сборник. – 2014. – Вып. 6. – С. 120‑125.

7. Палеогеографические условия обитания позднемезолитического – неолитического населения Днепровского Надпорожья // Історичні етюди. – 2014. – Вип. 4. – С. 189-193.

8. Хозяйственно-экономический циклический календарь первобытного населения Днепровского Надпорожья // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 12. – С. 82-86.

9.  Реконструкція пізньомезолітичної – неолітичної історії Дніпровського Надпоріжжя. Палеоекологічний підхід // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2015. – Вип. 26. – С. 37-57.

10.  Influence of annual climatic fluctuations on the economy of the exuvial population of Dnieper Rapids Region during Late Mesolithic – Early Neolithic // IGSP 610 from the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary (2013–2017): materials of Third Plenary Conference and Field Trip, Astrakhan, Russia, 22-20 September, 2015. – Moscow: MSU, 2015. – Р. 61-67.

11.  Природное окружение и адаптивная стратегия населения Днепровского Надпорожья в позднем мезолите – неолите // Stratum Plus. – 2016. – № 2. – С. 227-244.

12.  The value of the hydrological and landscape characteristics of the region for the life of the primitive population (an example of late-Mesolithic and Neolithic sites of Dnieper Rapids Region) // IGSP 610 from the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary (2013–2017): materials of Fourth Plenary Conference and Field Trip, Tbilisi, Georgia, 2-9 October, 2016. – Tbilisi, 2016. – Р. 51-55.

13.  Відносна хронологія ранньотрипільської пластики у світлі радіовуглецевого датування // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 28-38  (у співавторстві з Лобановою М.А.).

14.  Поселение Завадовская балка I на р. Тилигул // Археологія та етнологія півдня Східної Європи. – Дніпро, 2016. – С. 199-208. (В соавторстве з Черниенко Ю.А., Божинским А.М., Михальцевым Д.Д., Киосаком Д.В.).

15.  Вплив специфічних природних характеристик Дніпровського Надпоріжжя на розвиток давнього населення // Людина та її слід. Природа та комунікація. – Київ: Академперіодика, 2017. – С. 71-89.

16.  Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті – ранньому неоліті // Vita Antiqua. – 2017. – № 9. – С. 171-179.

17.  Influence of specific natural characteristics of the Dnieper Rapids region on the development of ancient populations // Proceedings of the 5th Plenary Conference of IGCP 610 «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary” and INQUA IFG POCAS “Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology”. – Palermo, 2017. – P. 72-76.

18.  Просторова організація поселень пізнього мезоліту – раннього неоліту в районі Дніпровських порогів // Стародавнє Причорномор’я. – 2018. – С. 178-185.

19. Типологія знарядь та пристроїв для вилову риби у населення Дніпровського Надпоріжжя в  пізньому мезоліті та неоліті // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / відп. ред. О.В. Сминтина; ред. кол.: В.Г. Кушнір, О.М. Дзиговський, О.А. Прігарін, О.В. Демченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 29-42.

20. Екологічна інтерпретація духовної культури неолітичного населення Дніпровського Надпоріжжя // Від палеоліту до козацької України. Анотації Міжнародної ювілейної конференції до 100-ліття Д.Я. Телегіна (м. Київ, 21-23 листопада 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 41.

21. Demchenko O., Kotova N., Kiosak D. Models of evolution and cultural changes in the Early Neolithic of the Northern Pontic Region // 25th Neolithic Seminar »Evolution and Cultural Changes in Prehistory». Programme and Abstract Book of 25th Neolithic Seminar »Evolution and Cultural Changes in Prehistory», 8-9 November 2019. – Ljubljana, Slovenia. – P. 13-14.

22. Demchenko O. The rational resouerse management as the key of the population of the Dnieper Rapid region during the Late Mesolithic // Meso’2020 – Tenth International Conference on the Mesolithic in Europe (September 7-11, 2020, Toulouse, France). – P. 139-140.

Коментувати не дозволено.