Дзиговський Олександр Миколайович

 

Народився 15 лютого 1953 року у місті Гайвороні Кіровоградської області. Закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за фахом «історія» у 1975 році.
 
Викладав історію в сільській школі в 1975-1976 рр. Працював в Інституті археології АН УРСР – НАН України на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника в 1976-2000 рр. Очолював експедиції Інституту археології АН УРСР – НАН України, що проводили дослідження пам’яток давнини в зонах новобудов південного заходу України у 1989-2000 рр. 

У 1988 р. в Інституті археології АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему «Сарматські племена Північно-Західного Причорномор’я (по даним могильників)». У 2003 році на спеціалізованій вченій раді для захисту докторських дисертацій при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова захистив докторську дисертацію «Історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону».
 
В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова працює з 2000 р. Доцент кафедри археології та етнології України у 2000-2004 рр. Професор кафедри археології та етнології України з 2004 р.
 
О.М. Дзиговським розроблені та читаються нові спеціальні курси з історії та археології кочовиків євразійських степів доби раннього залізного віку та епохи раннього середньовіччя, методики камеральної обробки та лабораторних досліджень археологічних матеріалів, загальний курс з археології.
 
Основним напрямком його наукових інтересів є вивчення старожитностей сарматських племен, що мешкали на землях між Карпатами та Дніпром, та відтворення історії цих номадів. З даної проблематики ним опубліковано понад 100 наукових статей, а також дві авторські монографії та шість монографій у співавторстві.
 
О.М. Дзиговським вперше узагальнено значний обсяг свідоцтв античної письмової традиції та даних археології про сарматів Карпато-Дніпровського регіону. Охарактеризовано поховальний обряд та матеріальну культуру сарматського населення даної території, виявлені їхні локальні особливості. Дослідником вперше створено цілісну концепцію щодо історії сарматів на західній периферії євразійського степового поясу на рубежі ер, де уточнено час появи сарматів на землях західніше Дніпра та розкриті головні причини виходу сарматських племен в даний регіон. Визначено динаміку проникнення цих кочовиків на територію, що досліджується, і її заселення ними. Виявлено етапи «сарматизації» регіону взагалі і окремих його районів, зокрема. Визначені конкретні сарматські племена або племінні об’єднання, які мешкали на даних землях та установлено основні території, з яких мали місце їхні міграції в Карпато-Дніпровський регіон. Досліджено взаємовідносини сарматів зі Стародавнім Римом, античними центрами Північно-Західного та Західного Причорномор’я, населенням кельтського, германського, фракійського, пізньоскіфського світів, на різних етапах історії цих номадів. Автором вперше визначені контактні зони сарматських племен з оточуючим їх різноетнічним середовищем і охарактеризована специфіка даних зон. Важливим внеском у вивчення історії сарматів є й визначення О.М. Дзиговським основних районів активного життя цих кочовиків у межах Карпато-Дніпровського регіону та його дослідження стосовно трансформації головних напрямків господарської діяльності сарматського населення, що мешкало на даній території.
 
О.М. Дзиговський є членом Спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Він входить до складу редколегій наукових видань «Археологія та етнологія Східної Європи», «Стародавнє Причорномор’я», «Записки історичного факультету», «Матеріали з археології Північного Причорномор’я», є дійсним членом Європейської асоціації археологів (з 1999 р.).
 
Контактні дані:
 
e-mail: arch_ethn@onu.edu.ua
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Курганы приморской части Днестро-Дунайского междуречья. – К.: Наукова думка, 1992. – 92 с. (в співавторстві з Л.В. Субботіним та В.П. Ванчуговим).
 2. Археологические древности Буджака. Курганы восточного побережья озера Сасык. – Одесса, 1995. – 134 с. (у співавторстві з Л.В. Субботіним та А.С. Островерховим).
 3. Археологические древности Буджака. Курганы у сел Вишневое и Белолесье. – Одесса, 1998. – 173 с. (у співавторстві з Л.В. Субботіним та А.С. Островерховим).
 4. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2000. – 169 с.;
 5. Стеклянная посуда как историческое явление в памятниках скифо – сарматского времени Украины, Молдовы и Российского Подонья (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). – Одесса, 2000. – 257 с. (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 6. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003. – 240 с.
 7. Археологічні пам’ятки Тилігуло-Дністровського межиріччя. – Одеса: Астропринт, 2003. – 218 с. (у співавторстві з Т.Л. Самойловою, С.П. Смольяніновою та В.П. Ванчуговим).
 8. Никоний римской эпохи. – Одесса, 2008. – 223 с. (у співавторстві з І.В. Бруяко та Н.М. Секерською).

Статті

 1. Могильник сарматської знаті поблизу античної Тіри // Старожитності Причорномор’я. – Одеса, 1995. – С. 9-17.
 2. Хронология сарматских древностей левобережья Нижнего Днестра // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. – Одесса, 1997. – С. 274-277.
 3. Социальная структура сарматского общества Северо-Западного Причерноморья // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Вип. 5. – Одеса, 1997. – С. 24-30.
 4. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в произведениях античных авторов // Древнее Причерноморье. – Одесса, 1998. – С. 46-50.
 5. Скотарі та землероби південного заходу України на рубежі ер (до проблеми трансформації господарства кочовиків) // Четвертий Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. – Південь України. Одеса. – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 34-41.
 6. Сарматські старожитності південного заходу України // Археологія та етнологія Східної Європи. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 57-70.
 7. The roman-dacian wars and the sarmatians of the North-Western Black Sea Coast // 8th Annual Meeting European Association of archaeologists. – Thessaloniki, 2002. – P. 207-208.
 8. Ладья в погребальных обрядах древнего и средневекового населения Восточной Европы // Stratum plus. – 2003. – № 3. – С. 425-451 (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 9. Еще раз к хронологии позднейших сарматских древностей Буджака // Stratum plus. – 2003. – № 4. – С. 315-334 (у співавторстві з О.О. Васильєвим).
 10. Синергетика сарматского погребального комплекса из Михайловки // Kimerowie, scytowie, sarmaci. – Krakow, 2004. – С. 115-132 (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 11. Sarmatians on the West of the Eurasian Steppe belt (The beginning of story) // BAR International Series. – 2004. – Vol. 1224. – P.147-154.
 12. Проблеми історії та археології сарматів в Одеському (Новоросійському) університеті // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 14-24.
 13. Дослідження історії сарматів Північного Причорномор’я в історичних працях ХІХ – першої третини ХХ ст. // Чорноморська минувшина. Записки відділу козацтва на Півдні України. – Одеса, 2006. – С. 5-11.
 14. О символике камней и семантике изображений на двух геммах из сарматских погребений Северного Причерноморья // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2006. – С. 56-62 (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 15. До сарматського сакрального матеріалознавства і колористики // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса: Паллада, 2007. – С. 11- 43 (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 16. Constantine the great and Rausimodus, Sarmatarum rex // Analele Univerhitaţii Dunarea de jos din Galaţi. – Seria 19. – Istorie. T. VI. – 2007. – P. 27-31.
 17. Заметки по истории городища Картал в римское время // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2008. – С. 74-79 (у співавторстві з І.В. Бруяко).
 18. Железный предмет из Окницы, «клад» из Бузэу и сарматы Северо-Западного Причерноморья // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Вып. 9. – Одесса, 2009. – С. 147-154.
 19. «Странные комплексы»: о семантике предметов и памятников в целом // Stratum plus. – 2010. – № 3. – С. 145-174 (у співавторстві з А.С. Островерховим).
 20. Раскопки кургана в окрестностях городища Картал // Stratum plus. – 2011. – № 2. – С. 273-278 (у співавторстві з І.В. Бруяко).
 21. Из истории Буджака последней трети IV в. н.э. // Золото, конь и человек. – К.: КНТ, 2012. – С. 439-449.
 22. Сарматы // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013.
 23. Римский кастель у с. Орловка // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013 (у співавторстві з І.В. Бруяко).
 24. Гунны // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013 (у співавторстві з О.К. Савельєвим).
 25. Седая древность: история буджацких земель и памятники археологии // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 57-80.
 26. О юго-западной границе царства Фарзоя // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сарматія від Алтаю до Дунаю» (до 30-річчя відкриття «царських» поховань біля с. Пороги Ямпільського району). – Вінниця, 2014. – С.12-13.
 27. Гончарная печь римского времени из Картала (к истории городища в III в. н.э.) // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса, 2015. – Вып. 13 (соавтор: Бруяко И.В.).
 28. Царство Фарзоя: полвека спустя // Стародавнє Причорномор’я. – 2016. – Вип. XI. – С. 180-188.
 29. Studia Baltica et Pontica (сармато-германский комплекс на городище Картал в низовьях Дуная) // Stratum plus. – 2017. – № 4. – С. 233-264 (співавтори Бруяко І.В., Мадида-Легутко Р.).
 30. Древние оборонительные сооружения переправы через Дунай у озера Картал // Археологія і давня історія України. – 2018. – Вип. 1 (26). – С. 175-187 (соавтор Сапожников И.В.).
 31. Нарис історії Буджака римського часу // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 157-169.
 32. Central European Belt Fittings from Sarmatian Burial at Kartal on the Lower Danube // Wiadomosci Archeologiczne. – 2018. – T. LXIX. – P. 25-50 (співавтори I. Bruako, R. Madyda-Legutko).
 33. Дві групи пам’яток пізньоримського часу у верхів’ях долини р. Тилігул // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 4 (33). – С. 200-221 (співавтор І.В. Сапожников).

Коментувати не дозволено.