Шабашов Андрій Васильович

 Народився 15 січня 1971 р. в місті Черемхове Іркутської області Російської Федерації.

З 1988 по 1993 рр. навчався на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

У 1993 р. поступив у цільову аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ).

У травні 1996 р. в Інституті політології та національних меншин НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Система спорідненості болгар України».

З серпня 1996 р. до квітня 1998 р. працював на кафедрі археології та етнології України Одеського державного університету на посаді старшого викладача, з квітня 1998 р. до серпня 2002 р. – доцента. В 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2004 р. по 2015 р. працював на кафедрі археології та етнології України на посаді професора.

З серпня 2002 р. по серпень 2004 р. – в докторантурі Одеського національного університету імеі І.І. Мечникова за спеціальністю «етнологія».

Наукові інтереси охоплювали широке коло проблем етнографії слов’янських (перш за все болгар) та тюркських народів, дослідження систем термінів спорідненості та традиційної соціальної організації народів світу, теоретичні питання етнології, міжетнічні стосунки. Особливо вагомий внесок Шабашова А.В. в дослідження системи термінів спорідненості та традиційної культури болгар України та Молдови, системи термінів спорідненості та походження гагаузів, загальнотюркської системи спорідненості, етнології ногайців Північно-Західного Причорномор’я та кримських татар, історичної етнографії Східної Європи (етнічна історія та внесок тюрків у культуру народів цього регіону).

З 2007 р. – директор Південноукраїнського центру етнічних та політичних досліджень «ЛАД», головний редактор періодичного видання «Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я».

Був одним із співзасновників та головою чуваського товариства міста Одеси «Юлташ».

За монографії «Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессарабии» (Одесса, 1998), «Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа» (Одесса, 2002), «Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии» (Одесса, 2003) нагороджений стипендією Кабінету Міністрів України. За сумлінну працю та з нагоди 145-річчя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова нагороджений грамотою від ректора університету.

У 1997-2004 рр. очолював етнографічні експедиції в болгарські та гагаузькі села Буджака, а в 2005-2009 рр. – експедиції по вивченню етнокультури кримських татар.

Співпрацював з Науковим центром історії та культури Центральної та Східної Європи (м. Лейпціг, Німмечина), Інститутом культурної спадщини Академії наук Молдови, Інститутом антропології та етнології ім. М.М. Миклухо-Маклая Російської академії наук, Чуваським державним педагогічним університетом (м. Чебоксари, Чувашія) та іншими закордонними установами.

Помер у лютому 2019 р.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії та брошури

 1. Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессарабии. – Одесса, 1998. (Автор розділів: Предисловие – С. 3-4; Введение – С. 5-17; Общие сведения о селе. История села до 1918 г. – С. 18-49; Животноводство – С. 76-88; Строительство и усадьба – С. 112-115; Водоснабжение и отопление – С. 120-125; Обработка ткацких материалов и ткачество – С. 126-136 (у співавторстві з В.М. Шевченко, І.В. Карпенко, О.С. Попазогло); Традиционная социальная организация и семья – С. 234-245; Антропонимия – С. 246-261; Заключение – С. 262-263 (у співавторстві з В.Я. Дихановим)).
 2. Кубей и кубейцы. – Одесса, 1999. – 32 с. (у співавторстві з К.І. Челак та В.Я. Дихановим).
 3. Методологические принципы и методика полевых этнографических исследований. – Одесса, 2000. – 80 с.
 4. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. – Одесса, 2002. – 740 с.
 5. Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. – Одесса, 2003. (Автор розділів: Введение – С. 4-12 (у співавторстві з М.М. Червенковим); Природно-географические условия. Общие сведения о селе – С. 13-38; Земледелие – С. 192-218 (у співавторстві з М.Д. Пінті); Животноводство – С. 218-257 (у співавторстві з Н.П. Пінті); Пути сообщения, транспорт, способы перевозки и переноски тяжестей – С. 286-304; Система питания – С. 305-345 (у співавторстві з Д.Є. Нікогло, О.В. Кисса); Жилище – С. 346-362; Родильно-крестильная обрядность – С. 475-481; Свадебная обрядность – С. 481-492; Семья и семейные отношения – С. 554-586; Терминология родства и система терминов родства – С. 587-607; Антропонимия – С. 608-626 (у співавторстві з Н.П. Пінті); Заключение – С. 627-637 (у співавторстві з М.М. Червенковим); Словарь современных чийшийских фамилий – С. 638-683; Словарь коллективных прозваний чийшийцев – С. 684-688; Отношение к образованию в селе Чийшия (К постановке проблемы изучения этнопсихологического облика болгар села Чийшия) – С. 689-697; Биографический словарь известных чийшийцев (вторая половина XX в.) – С. 727-748 (укладач)).
 6. Нариси з історії села Красносілка (Гільдендорф) на Одещині. 200-річчю села присвячується. – Одеса, 2007. (Автор розділів: Вступ – С. 4-9; Колоністський період – С. 19-26; Пореформений період – С. 26-35; Між двома світовими війнами – С. 35-42; 1944-1991 рр. – С. 50-54; У роки незалежності – С. 55-66 (у співавторстві з М.Л. Орловою); Висновки – С. 67-68).

Методичні розробки

 1. Програма дисципліни «Основи антропології» для студентів історичного факультету. – Одеса, 2000. – 18 с.
 2. Основи антропології // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студентів історичного факультету. – Одеса, 2002. – С. 89-116.
 3. Етнологія // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студентів історичного факультету. – Одеса, 2002. – С. 117-152.
 4. Історія вітчизняної етнографії // Програми професійно-орієнтованих дисциплін. Спеціальність «етнологія». – Одеса, 2003. – С. 12-17.

Статті, матеріали, тези доповідей, розділи в монографіях

 1. Система на кръвното родство при българите от Южна Украйна. По материали от Одеска и Николаевска област // Български фолклор. – 1994. – № 3. – С. 71-78 (у співавторстві з Ю.О. Шабашовою).
 2. Система родства у болгар Южной Украины (по материалам Одесской и Николаевской областей) // Болгарский ежегодник. – Т. 1. – Харьков, 1994. – С. 163-182 (у співавторстві з Ю.О. Шабашовою).
 3. Типологія системи кровної спорідненості у болгар Пївденної України // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 4. – С. 30-34 (у співавторстві з Ю. Шабашовою).
 4. Система родства болгар как источник для реконструкции социальной организации народа // 3 Дриновские чтения. Проблемы источниковедения, историографии истории и культуры Болгарии, истории болгаристики. Тезисы докладов. – Харьков, 1994. – С. 86-88.
 5. Н.С. Державин как исследователь терминологии и системы родства болгар // Наукова спадщина М.С. Державіна і розвиток слов’янознавства. Матеріали міжнарод. наук. конф. 15-17 травня 1995 року. – Запоріжжя, 1995. – С. 86 (у співавторстві з Ю.О. Шабашовою).
 6. Болгарская семья в 40-х годах 20 века (по материалам похозяйственных книг села Главаны) // Древние культуры и цивилизации Восточной Европы. Материалы 3-ей международной археологической конференции студентов и молодых ученых. Одесса, февраль 1995. – Одесса, 1995. – С. 112-114.
 7. Опыт сравнительного изучения болгарской и гагаузской систем родства (по материалам Южной Украины) // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 3. – С. 84-92.
 8. К проблеме изучения украинской системы родства // Міжнародна конференція «М. Рильський і світова культура з погляду сучасності». Тези доповідей і повідомлень. – К., 1995. – С. 80.
 9. Система спорідненості й етнічні зв’язки болгар України // Щорічні записки з історії та етнографії: Збірник науков. статей. – Вип. 1. – Одеса, 1995. – С. 36-37.
 10. Єгор Шевельов. Народні татарські вірування // Неопалима купина. –1995. – № 5-6 – С. 233-242 (у співавторстві з В.П. Степановим).
 11. К локализации поселений ногайцев Буджакской Орды в начале 19 века // Етнографічні дослідження населення України. Матеріали Першої Всеукраїнської етнологічної конференції студентів та молодих вчених, лютий 1996 р. – Одеса, 1996. – С. 85-87.
 12. Терминология родства болгар Украины // Записки исторического факультета / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1996. – Вып. 3. – С. 70-78.
 13. Этнографическое изучение болгар Южной Украины в Одесском университете: Методика и направление исследований // Записки исторического факультета / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1996. – Вып. 3. – С. 79-86 (у співавторстві з В.Н. Станко).
 14. Система родства болгар Украины. Автореф. дис. …канд. истор. наук. – К., 1996. – 21 с.
 15. Етнографското изучаване на българите от Южна Украйна в Одеския университет: методика и направление на изследванията // Българска етнология. – 1996. – Кн. 2. – С. 99-102 (у співавторстві з В.Н. Станко).
 16. Гадание по бараньей лопатке как этнокультурный феномен // Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования. Сборник научных работ, посвященный 60-летию В.Н. Станко. – Одесса, 1997. – С. 344-353.
 17. Основні проблеми етнографічного вивчення Південної України // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі 21 століття. Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 травня 1997 р. – К.–Чернівці, 1997. – С. 427-429 (у співавторстві з В.Г. Кушніром).
 18. Особливості традиційної календарної обрядовості гагаузів України // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі 21 століття. Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 травня 1997 р. – К.–Чернівці, 1997. – С. 434-436 (у співавторстві з В.Я. Дихановим).
 19. Система родства албанцев. 1. Система родства албанцев метрополии // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. – Вип. 5. – С. 30-36.
 20. Някои теоретични резултати от изследването на системата на родство у българите в Украйна // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. – Т. 6. – Велико Търново, 1997. – С. 353-367.
 21. Ойконимическая группа как этническая микрообщность болгар Украины // Културата на българите в Украйна. Международна научно-теоретична конференция. Ноември 1997 г. гр. Болград. – Одесса, 1997. – С. 38-40.
 22. Владимир Никифорович Станко // Видные ученые Одессы. – Вып. 7. – Одесса, 1997. – С. 76-81.
 23. Владимир Никифорович Станко // Българистика и българисти. – 1997. – № 3. – С. 3-6 (у співавторстві з О.А. Прігаріним).
 24. Жизнь в науке // Времена и годы: (воспоминания ветеранов войны и труда Одесского университета). – Вып. 1. – Одесса, 1998. – С. 123-127.
 25. Система родства албанцев. 2. Система родства албанцев Украины // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1998. – Вип. 7. – С. 20-25.
 26. Этнологическая болгаристика в Одесском университете // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 15-27 (у співавторстві з В.Н. Станко).
 27. Бессарабские болгары: перспективы этнокультурного развития // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 230-237.
 28. К проблеме генезиса антропоморфных надгробных памятников болгар Бессарабии // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 286-293 (у співавторстві з Ю.О. Шабашовою).
 29. К проблеме типологизации систем родства тюркоязычных народов // III конгресс этнографов и антропологов России. 8-11 июня 1999 г. Тезисы докладов. – М., 1999. – С. 205.
 30. Деякі аспекти проблеми етногенезу кримськотатарського народу // Матеріали «круглого столу» «Гуманітарні аспекти інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство». – К., 1999. – С. 104-108.
 31. К проблеме этногенеза гагаузов. Новые подходы // История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. Сборник статей к 100-летию со дня рождения И.И. Мещерюка. – Кишинев, 1999. – С. 154-176.
 32. Ойконимия болгарских населенных пунктов Юга Украины (Одесская, Кировоградская, Николаевская области) // Българска Бесарабия. – Вип. 1. – Болград, 1999. – С. 58-132.
 33. Этнографические группы болгар Тарутинского района Одесской области // Записки исторического факультета. – Вып. 9. – Одесса, 1999. – С. 56-67.
 34. К проблеме типологизации систем терминов родства некоторых этнических общностей Северной Евразии // Алгебра родства. – Вып. 4. – СПб., 1999. – С. 122-129.
 35. Сергей Ильич Цветко: судьба и творческий путь этнолога и фольклориста болгарского населения Украины // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. – Вып. 1. – Брянск, 2000. – С. 114-123.
 36. К вопросу о происхождении европейских гуннов // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. – Одеса, 2000. – С. 71-86.
 37. Этнонимия и антропонимия праболгар в связи с реконструкцией их ранней истории // Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции (16-22 сентября). – К.–Судак, 2002. – С. 272-275 (у співавторстві з М.М. Шабашовою).
 38. Гагаузско-чувашские лингвистические параллели // Этногенез и этническая история гагаузов. Материалы и исследования, посвященные 150-летию В.А. Мошкова. – Вып. 1. – Кишинев-Етулия, 2002. – С. 111-123 (у співавторстві з М.М. Шабашовою).
 39. До реконструкції типології сім’ї болгар і гагаузів Південної Бессарабії у 10-х – 60-х роках XIX ст. 1. Постановка проблеми. Загальна типологія родини // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 104-120.
 40. До реконструкції типології сім’ї болгар і гагаузів Південної Бессарабії у 10-х – 60-х роках XIX ст. 2. Типологія та еволюція сім’ї у болгар і гагаузів // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 14. – С. 54-67.
 41. Etnogenez problemasına görä gagauzların kimi antropologiya özellikleri için // Sabah yıldızı. – 2003. – № 23.
 42. О некоторых антропологических особенностях гагаузов в связи с проблемой их этногенеза // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 7-ой годовщине Гагауз Ери (Гагаузии) «О развитии научных исследований в области истории гагаузского народа и проблем экономического становления современной Гагаузии». 21-23 декабря 2001 г. – Т. 1. История и этнография. – Комрат, 2003. – С. 93-103.
 43. К этимологии ойконима Судак // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы II Судакской международной научной конференции (12-16 сентября 2004 г.). – Ч. II – К.–Судак, 2004. – С. 237-242 (у співавторстві з М.М. Шабашовою).
 44. Этнонимия и антропонимия праболгар как источник реконструкции их ранней истории (к постановке проблемы) // Сугдейский сборник. – К.–Судак, 2004. – С. 370-383 (у співавторстві з М.М. Шабашовою).
 45. Система терминов родства и особенности этнокультурного развития тюркоязычных народов Крыма // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 424-438.
 46. Археологічні пам’ятки у верхів’ях рік Великий та Малий Катлабух // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – Вип. 15. Присвячується 140-річчю Одеського (Новоросійського) університету ім. І.І. Мечникова. – С. 47-63 (у співавторстві з Л.В. Субботіним та В.О. Кореняко).
 47. Антропоніміка і антропологія. Про використання даних антропоніміки в антропологічних дослідженнях // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – Вип. 15. Присвячується 140-річчю Одеського (Новоросійського) університету ім. І.І. Мечникова. – С. 99-106.
 48. Культурно-побутові процеси на Одещині у XIX-XX ст. у дослідженнях кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова у 1999-2003 рр. // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – Вип. 15. Присвячується 140-річчю Одеського (Новоросійського) університету ім. І.І. Мечникова. – С. 528-539 (у співавторстві з В.Г. Кушніром та О.А. Прігаріним).
 49. Тамги ногайців Південної України: до постановки питання // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. – 2005. – Грудень. – № 37. – С. 9.
 50. Мир родства древних тюрков // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Вип. 11. Історичні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2005. – С. 73-92.
 51. Этимология ойконима «Судак» (к постановке проблемы) // Сугдейский сборник. – Вып. 2. – К.–Судак, 2005. – С. 421-430 (у співавторстві з М.М. Шабашовою).
 52. Динамика этнического состава Болградского района Одесской области в XIX–XX вв. Заселение района. 1810–1862 гг. // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 1. – Одесса, 2006. – С. 171-181.
 53. Этногенез // История и культура гагаузов. Очерки. – Комрат-Кишинэу, 2006. – С. 8-43.
 54. Терминология родства и система терминов родства // История и культура гагаузов. Очерки. – Комрат-Кишинэу, 2006. – С. 581-588.
 55. Ногайские поселения Буджака 1770–1807 годов // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 2. – Одесса, 2006. – С. 7-23.
 56. Племена монгольского происхождения в составе Буджакской орды // Цырендоржиевские чтения-2006. – Т. III. Тибетская цивилизация и кочевые народы Евразии: кросскультурные контакты. Сборник научных статей. – К., 2006. – С. 373-389.
 57. Система терминов родства и проблема происхождения крымскотатарского народа // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы III Судакской международной научной конференции (18-21 сентября 2006 г.). – Т. II. – К.–Судак, 2006. – С. 336-340.
 58. Хаджибей или Качибей? К вопросу о происхождении названия предшественника Одессы // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса, 2007. – С. 45-56.
 59. Центральноазиатские древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджакской Орды и государства кочевых узбеков) // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2007. – Вып. 1. – С. 114-131.
 60. Рец. на: Войтович Л.В. Нащадки Чингіз-хана: вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2007. – Вып. 1. – С. 313-316.
 61. Новое в изучении животного календаря у крымских татар // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 жовтня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 309-313.
 62. До історії музею «Степова Україна» // Софійські читання. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Пам’ятки Національного заповідника «Софія Київська» та сучасні тенденції музейної науки» (м. Київ, 24 – 25 листопада 2005 р.). – К., 2007. – С. 332-337 (у співавторстві з А.І. Мисечко).
 63. Исследования традиционной культуры народов Юго-Западной Украины в Одесском университете в конце ХХ – начале ХХI вв. // Revista de etnologie şi culturologie. – 2007. – Vol. 2. – С. 68-75 (у співавторстві з В.Г. Кушніром).
 64. Етнологічна болгаристика в Одеському (Новоросійському) університеті: уроки і перспективи // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – Вип. 16. – С. 35-54.
 65. Чувашская диаспора Украины. Постановка проблемы // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2008. – Вып. 2. – С. 137-145.
 66. Новаков С. З. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел Южной Бессарабии (1857-1918). – Кишинев, 2004 (рецензия) // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2008. – Вып. 2. – С. 226-228.
 67. О монгольском элементе в составе средневековых кыпчаков // Цырендоржиевские чтения–2008. – Т. IV. Тибетская цивилизация и кочевые народы Евразии: кросскультурные контакты. Сборник научных статей. – К., 2008. – С. 610-619.
 68. До питання про вивчення форм релігійної практики у мусульманських народів Північного Причорномор’я // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 132-140 (у співавторстві з О.А. Худайбердиєвою (Аширгельди-гизи)).
 69. Гагаузы как реликт средневековых тюркских кочевников степей Восточной Европы: тюрко-болгар, печенегов, узов и кыпчаков // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 28-30 травня 2008 р. – К., 2008.
 70. Названия болгарских населенных пунктов Буджака ногайского происхождения // Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование: Матеріали наукової конференції. – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 100-103 (у співавторстві з С.М. Гізером).
 71. К вопросу о булгаро-печенежских этнических связях // Проблемы исторической регионалистики. – Вып. 2. – Чебоксары, 2009. – С. 174-182.
 72. Конфликтный потенциал Украинского Причерноморья в условиях социально-экономического кризиса // Проблеми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах фінансово-економічної кризи: Зб. матеріалів науково-практичної конференції (Одеса, 3 березня 2009 р.) – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 198-203 (у співавторстві з Г.П. Чижовим).
 73. Типология системы терминов родства крымских татар // XIII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (22–23 жовтня 2009 р.). – К., 2009. – С. 52-55.
 74. Цвєтко Сергій Ілліч // Одеські історики. Енциклопедичне видання. – Т. 1. Початок XIX – середина XX ст. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 432-433.
 75. Титулатура і термінологія спорідненості ногайців Північного Причорномор’я // Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 24-25 грудня 2009 р.): у 3-х ч. – Ч. 2. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 186-190.
 76. Владимир Никифорович Станко // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2009. – Вып. 3. – С. 327-368 (у співавторстві з М.В. Агбуновим та О.М. Дзиговським).
 77. Владимир Никифорович Станко и развитие этнологии в Одессе // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2009. – Вып. 3. – С. 385-399.
 78. Традиционная социальная организация гагаузов // Курсом развивающейся Молдовы. – Т. 5. Материалы III Российско-Молдавского симпозиума Традиции и инновации в соционормативной культуре молдаван и гагаузов. 2008 г., г. Комрат. – М.: Старый сад, 2009. – С. 227-284.
 79. Из наблюдений над ногайской топонимией Буджака // Revista de etnologie şi culturologie. – 2010. – Vol. 7. – С. 76-78.
 80. Три, семь, тридцать семь… Сроки поминальных дней у крымских татар в сравнительном освещении // Проблемы исторической регионалистики. Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы исторической регионалистики». – Ч. 2. – Чебоксары, 2010. – С. 3-16 (у співавторстві з О.А. Худайбердиевою (Аширгельди-гизи)).
 81. Личные имена и родовые названия половцев в древнерусских письменных памятниках. К проблеме разграничения // Сугдейский сборник. – Вып. 4. – К.–Судак, 2010. – С. 340-353.
 82. Что такое древнерусское Лукоморье? К локализации исторической области в Юго-Восточной Европе // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2010. – Вип. 4. – С. 81-88.
 83. Ногайские поселения Западного Буджака в начале XIX в. Полемические заметки по поводу монографии А. Середы «Силистренско-Очаковският еялят през XVIII – нач. на XIX в. (София, 2009. – 262 с., илл.) // // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2010. – Вип. 4. – С. 161-174.
 84. Украинская историография гагаузоведения // Курсом развивающейся Молдовы. – Т. 9. История в культуре и культура в истории. – М.: Старый сад, 2010. – С. 131-141.
 85. Тюркская гидронимия низовий Буго-Днестровского между­речья. 1. Хаджибей и Куяльник // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2011. – Вып. 5. – С. 60-68.
 86. Тюрко-болгары и проточуваши в истории Украины. К постановке проблемы – // Чувашская диаспора: история, современность, перспективы. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – С. 167-176.
 87. Гагаузы в Украине // Гагаузы в мире и мир гагаузов. (К 100-летию профессора М. П. Губоглу). – Гагаузы в мире. Т. 1. – Комрат-Кишинев, 2011. – С. 413-421.
 88. Родственные отношения: терминология и практика // Гагаузы в мире и мир гагаузов. – Гагаузы в мире. Т. 2. – Комрат-Кишинев, 2012. – С. 415-428.
 89. Монгольские личные имена в древнерусских письменных памятниках. К постановке проблемы // Цирендоржиєвські читання-2012. – Т. IV. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. Збірник наукових статей. – К., 2012. – С. 198-212.
 90. До питання про форми традиційної соціальної організації гагаузів // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Історія». – 2012. –  Вип. 195. Т. 207. – С. 121-125.
 91. Тюркские термины родства в древнерусских письменных памятниках (до 1480 г.) // Алгебра родства. – 2012. – Вып. 13. – С. 148-158.
 92. Основные формы народной религиозности гагаузов. К постановке проблемы // Релігієзнавчі нариси. – 2012. – Вип. 3.
 93. Гагаузька система термінів спорідненості // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – № 39.
 94. Тюркський і слов’янський субстрати у молдаван українського Буджака: за матеріалами термінології спорідненості // Чорноморський літопис : Науковий журнал. – Миколаїв: вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Вип. 7. – С. 72-77.
 95. К вопросу о переселении болгар и гагаузов в Российскую империю и Бессарабию // България: метрополия и диаспора:  Сб. по случай 65-годинината на д.и.н. Николай Червенков / Науч. дружество на бълг. в Реп. Молдова, Ин-т за културно насл. към молд.акад. на науките, таракл. държавен ун-т «Григорий Цамблак»; редкол.: Иван Думника [и др.]. – Кишинев: SŞB (Tipogr. «Bons Offices»), 2013. – С. 109-119.
 96. Ногайско-турецкий период в истории края // В кн.: Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. – Одесса: ФОП Петров О.С., 2013. – С. 29-39 (у співавторстві).
 97. Что в имени твоем, Кубей? // В кн.: Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. – Одесса: ФОП Петров О.С., 2013. – С. 39-51 (у співавторстві).
 98. Основание села // В кн.: Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. – Одесса: ФОП Петров О.С., 2013. – С. 52-75 (у співавторстві).
 99. Дальнейшее демографическое и социально-экономическое развитие // В кн.: Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. – Одесса: ФОП Петров О.С., 2013. – С. 75-88 (у співавторстві).
 100. Тюркская гидронимия низовий Буго-Днестровского междуречья. 2. Днестро-Куяльницкое междуречье // Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. – 2012-2013. – Вып. 6. – С. 38-43.
 101. Проблема соотношения эволюции семейно-родственной структуры и системы терминов родства у потомков задунайских переселенцев на Украине и в Молдове // Revista de etnologie şi culturologie (Журнал этнологии и культурологии). – 2013. – Vol. 13-14. – P. 107-112.
 102. Дослідження М. С. Державіним системи спорідненості та сім’ї у болгар України // Інтелігенція і влада. Серія: історія. Збірник наукових праць. – Одеса: «Астропринт», 2014. – Вип. 30. – С. 120-125.
 103. Основні особливості системи термінів спорідненості кримських татар // Чорноморський літопис. – 2014. – Вип. 10. – С. 150-156.
 104. До питання еволюції сімейно-спорідненої структури і системи термінів спорідненості у нащадків задунайських переселенців у Бессарабії // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 97-108.
 105. До питання про походження одного з символічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 7-23 (співавтор: Георгієв М.Г.).
 106. Тюркская гидронимия низовий Буго-Днестровского междуречья. Днестро-Куяльницкое междуречье // Материалы международной научно-практической конференции «VIІ Оразбаевские чтения» «Казахстанская археология и этнология: прошлое, настоящее и будущее», приуроченной к 550-летию образования Казахского ханства, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 28-29 апреля 2015 г. – Алматы, 2015. – С. 141-145.
 107. До питання про походження назви попередника Одеси // Кочубіїв – Хаджибей – Одеса: матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю Одеси, 28-29 травня 2015 р. – Одеса: Політехперіодика, 2015. – С. 161-164.
 108. Тюркская гидронимия низовий Буго-Днестровского междуречья. Куяльницко-Тилигульское межлиманье // Материалы международной научно-методической конференции «VIIІ Оразбаевские чтения» по теме «Археология, этнология и музеология в системе современного высшего образования», приуроченной к 25-летию независимости Республики Казахстан, 1-2 апреля 2016 г. – Алматы: «Къазакъ университеті», 2016. – С. 288-291.
 109. К изучению генеалогических связей Качибея – эпонима предшественника Одессы // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-ой годовщине Комратского государственного университета 4 февраля 2016. – Комрат: б/и, 2016. – Т. 2. Лингвистика, история и культура. – С. 240-245.
 110. Законодательство Украины в отношении национальных меньшинств: теория и практика // Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate. – Chişinău: S. n., 2016. – P. 179-184.
 111. Теоретико-методологические принципы этногенетических исследований. На примере гагаузов // Материалы VII международных православных общеобразовательных Чакировских чтений. – Вулканешты: Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2016. – С. 57-60.
 112. К вопросу о номадских элементах в традиционной культуре гагаузов // «Единство исторических судеб». Материалы международной научно-практической конференции. – Комрат, 2017.
 113. Гагаузы украинского Буджака: неизвестное присутствие // Дриновский сборник. – Т. X. – София, Харьков, 2017. – С. 468-475.
 114. Пережитки двойственной системы терминов родства (по материалам гагаузского и некоторых других тюркских языков) // Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). – 2018. – № 1 (03). – С. 1-11.
 115. Терминология родства албанцев Украины в контексте их этнической истории // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. – СПб., 2018. – Вып. 16. – С. 123-131.
 116. Типология системы терминов родства крымских татар // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. – СПб., 2018. – Вып. 16. – С. 160-168.
 117. Дополнения к «Аннотированной междисциплинарной библиографии научной литературы на русском языке по родству, системам родства, системам терминов родства, семейно-родовой организации и браку (с добавлениями литературы на языках бывшего Советского Союза и Болгарии), 1835 – 2012» Г. В. Дзибеля // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. – СПб., 2018. – Вып. 16. – С. 306-314.
 118. Передмова // Візіров О.В. Катаржино (Знам’янка): історія, сучасність, традиційна культура. Нариси. – Одеса: «Сімекс-прінт», 2018. – С. 9-10.

Коментувати не дозволено.