Прігарін Олександр Анатолійович

 

Народився 26 вересня 1971 року у м. Одесі. Після завершення історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (диплом з відзнакою) у 1993 році був залишений на знову створеній кафедрі археології та етнології України. Одночасно із початком викладацької (асистент – 1993-1998 рр.) і адміністративної (зав. лабораторією археології та етнографії Степової України ОДУ – 1993-1995 рр.) роботи, поступає до заочної аспірантури відділу етнології Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ), де під керівництвом Т.В. Косміної та з порадами А.П. Пономарьова, В.І. Наулка, Г.С. Щербія приступив до монографічного вивчення традиційного житла Степової (Південної) України. Після її завершення представив і захистив у 1998 році кандидатську дисертацію «Етнічна виразність житла слов’янського населення Південно-Західної України (ХІХ-ХХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. У 2015 році захистив докторську дисертацію «Формування етноконфесійної спільноти росіян-старообрядців у Нижньому Подунав’ї (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 
З 1999 року працює доцентом кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І.І. Мечникова (отримав звання у 2001 р.). Читав лекції по загальних курсах («Основи етнології», «Українська етнологія» та «Історична інформатика»), а також ряд авторських спеціальних курсів («Національні меншості України», «Джерела з етнології України», «Методика етнографічних досліджень», «Етнографія української діаспори», «Сучасні етнічні процеси», «Етнодемографія», «Історія етнологічної науки» та ін.).
 
Протягом 2006-2009 рр. перебував у докторантурі, де підготував до друку монографічне дослідження «Росіяни старообрядці на Дунаї: формування етноконфесійної спільноти».
 
У 1998-2000 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
 
У 2000 році за підтримкою фонду «Відкрите суспільство» пройшов тримісячне стажування при кафедрі етнології Софійського університету «Св. Клімента Охридського».
 
У 2002 р. пройшов стажування у Польщі за темою «Малі етнічні групи Східної Європи» (ОВТА). Протягом 2004-2005 рр. пройшов стажування в Європейському університеті (м. Мінськ) у межах програми «The Social Transformation in Between-Lands (Belarus, Ukraine and Moldova)» (American Center for Education and Research).
 
Є одним з ініціаторів і організаторів всеукраїнських (з 1998 р. – міжнародних) етнологічних конференцій молодих учених. Відповідальний секретар наукових збірників «Древние культуры и цивилизации Восточной Европы» (1995 р.); «Етнографічні дослідження в Україні» (1996 р.); «Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження» (1997; 2000; 2002); «Етнічність в історії та культурі» (1998 р.).
 
З 2004 року проводяться щорічні наукові форуми та видається альманах «Липоване: история и культура русских-старообрядцев».
 
З 1995 року організатор і керівник етнографічних експедицій Одеського університету у Буджаку (південно-західні райони Одеської області), Миколаївської та Запорізької областях та АР Крим. Брав участь в експедиційних дослідженнях у Болгарії (2000-2002 та 2010 рр.), Румунії (2003-2004, 2008-2010 рр.), Молдові (2007 р.), Білорусі (2004-2005 рр.) та Росії.
 
Під керівництвом було захищено 8 дисертацій кандидатів історичних наук. П’ять разів виступав в якості опонента.
 
З 2003 р. член науково-методичної ради Управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Виконує науковий моніторинг стану пам’ятників історії і культури області. Приймає активну участь у створенні їх державного реєстру та експертної оцінки цих пам’ятників і їх використання.
 
Бере участь у діяльності Української асоціації усних істориків; Наукового товариства болгаристів України; міжнародної академічної комісії істориків «Україна-Болгарія»; комісії з дослідження старообрядництва при Міжнародному Комітеті славістів.
 
Участь у міжнародних дослідницьких проектах:
1) 2002-2004 – координатор «Греки Південної України: історія, культура та ідентинчність» (Фонд грецької культури);
2) 2006-2009 – співробітник AHRC funded projects «Black Sea Currents: migration and coexistence in two post-Imperial cities, Odessa and Istanbul» run by a team of anthropologists at the Department of Social Anthropology, University of Cambridge, UK;
3) 2007 – співробітник проекту «Села, що розбігаються? Глобалізація по-сільськи» (Fund of J. and К. Макаrturiv underback № 06-86346-000 – GSS);
4) 2007-2009 – консультант проекту «Усна історія: де-колективізація в Україні: досвід селян» (The Colledge of St. Thomas Mor, Saskatchewan University (Саnada));
5) 2009-2010 – науковий керівник міжнародного наукового проекту «From memory to history: reserving handwritten, typed and photographic sources of Old Believers in the Danube region (18th to 20th centuries)» (EAP291 – ENDANGERED ARCHIVES PROGRAMME «British Libriary»);
6) 2011-2012 – керівник україно-словеньского проекту «Словенія-Україна: порівняльні аспекти прибережних регіонів» (спільно з Приморським університетом м. Копер).

 
Наукові інтереси:
історія та виразність культури етнічних груп Південно-Східної Європи; ідентичність та міжетнічні зв’язки; традиційна народна архітектура етнічних груп Південної України; знакові аспекти у створенні і функціонуванні житлового простору слов’ян; міграції як шлях формування населення Півдня України; походження та еволюція росіян-старообрядців, їхня культурно-побутова своєрідність; методи етнографічного (антропологічного) пізнання; застосування комп’ютерних технологій у гуманітарних дослідженнях.

 
Контактні дані:
тел.: +38-050-569-10-67
e-mail: prigarin.alexand@gmail.com

 

ВИБІРКОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ

 
За вказаними темами опубліковано більше 200 робіт у вітчизняних і закордонних наукових виданнях. Зроблені доповіді на більше, ніж 80 міжнародних наукових форумах.
 

Монографії  та  брошури 

 1. Етнічна карта півдня України (Соціокультурний та етнополітичний аспекти). Випуск 2. Херсонська область: Інформ.-метод. посібник. – Одеса: Астропринт, 1998. – 48 с. (у співавторстві з С.Є. Саханенком, П.І. Надолішнім).
 2. Етнічна виразність житла слов’янського населення Південно-Західної України (ХІХ – ХХ ст.). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – Одеса: Друк, 1998. – 16 с.
 3. Кубей и кубейци: бит и култура на българите и гагаузите в с. Червоноармейское, Болградски район, Одеска област / Отв. ред. З.Т. Барболова. – Одесса: Маяк, 2002. – 88 с. (в соавторстве с Тхоржевской Т.В., Агафоновой Т.А., Ганчевым А.И.).
 4. Сільські поселення і житло Степового Побужжя. – Первомайськ, 2003. – 56 с. (у співавторстві з О.М. Марченко).
 5. Терновка: документы и материалы по истории (1792 – 1822) / Търновско българске дружество «Иван Вазов», Одеско научно дружество на българистите. – Т.1. – Одесса, 2004. – 154 с. (в соавторстве с Е.С. Самаритаки, Е.А. Уваровой, В.Н. Станко). [Второе издание. – Николаев, 2006].
 6. Память жива в веках. Возвращение к истокам: об участии казаков в войнах 18-20 вв. / Отв. за выпуск. М.К. Ахеджак. – Краснодар: Диапазон-в, 2006. – 308 с. (с. 5-44) (в соавторстве с Д.В. Сень, А.М. Малукало).
 7. «Карячка-Мирное: очерки истории прошлого и традиций». В серии: Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Вып. 4. – Одесса, 2007. – 195 с. (в соавторстве с Т.А. Агафоновой, А.А. Бачинской, А.И.Ганчевым и др.).
 8. Группа после переселения: естественное движение и миграционные процессы старообрядческого населения на Дунае 1830-1850-х годов / Серия препринтов «Научные доклады по исторической демографии и исторической географии») / Отв. ред. И.Л. Жеребцов. – Вып. 4. – Сыктывкар, 2007. – 20 с.
 9. Задунайские колонисты и болгары в фондах Измаильского архива: аннотированный каталог / КУ «Измаильский архив»; Одесское научное общество болгаристов; Управление по делам национальностей и религии Одесской облгосадминистрации / Отв. ред. О.Б. Дёмин. – Измаил-Одесса: Удача, 2008. – 110 с. (в соавторстве с А.В. Галкиной, А.И. Ганчевым).
 10. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце ХVIII – первой половине ХІХ вв. / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова / Отв. ред. О.Б. Дёмин. – Одесса–Измаил–Москва: «Смил» – «Археодоксiя», 2010. – 528 c.
 11. Fishing Traditions among Old Believers in the Danube Delta: Survival Strategies During the 19th Century // The Biopolitics of the Danube Delta: Nature, History, Policies / Ed. Constantin Iordashi and Kristof van Assche. – Lanham-Boulder-New York-London: Lexington Books, 2015. – P. 223-242.
 12. Lipowanie jako subetniczna grupa Rosjan-staroobrzedowcow // Lipowanie. Kultura religijna I tożsamość naddunajskich staroobrzędowców / Praca zbiorowa pod redakcia Wojciecha Lipinskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 2015. – P. 44-95.
 13. Этнология Одессы в исторической и современной перспективах: монография / П. Лозовюк, А. Пригарин и коллектив авторов. – Одесса: Ирбис, 2017. – 388 с.
 14. Чушмелий: история и культура / Коллектив авторов. – Одесса: Симэкс-принт, 2018. – 516 с.
 15. Османское казачье войско: трансформация иррегулярного формирования в середине ХIХ в. // Казачество в тюркском и славянских мирах: колл. монография / отв. ред. В.В. Грибовский, В.В. Трепалов; Институт археологии им. А.А. Халикова АН РТ. – Казань, 2018. – С. 547-575 (в соавторстве с В.Н. Полтораком).
 16. Русские старообрядцы Одессы: этноконфессиональность в условиях поликультурного города / Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова / Отв. ред. С.В. Коч. – Одесса – Измаил: «ИРБИС», 2020. – 388 с. (в соавторстве с А.И. Федоровой).
 17. Пространство смыслов: современный старообрядческий лубок на Енисее: каталог выставки / авт.-сост. Е.В. Быкова, А.А. Пригарин. – Киров: ООО «Кировская областная типография, – 2020. – 72 с.

   Методичні  розробки 

 1. Быт и культура населения Степной Украины: программа для сбора полевого этнографического материала. – Вып. 1. – Одесса, 1996. – 33 с. (в соавторстве с Т.А. Агафоновой, Т.В. Пригариной, Н.А. Петровой). 2-е видання, доповнене: Побут та культура населення Степової України: програма для збору польового етнографічного матеріалу. – Одеса, 2000. – 66 с. (у співавторстві з Т.А. Агафоновою, О.І. Ганчевим, Г.М. Захарченко, Н.О. Петровою, Т.В. Тхоржевською, Н.І. Серебрянниковою та І.М. Ніколіною).
 2. Українська етнологія: методичний посібник для студентів історичного факультету. – Одеса: Друк, 2001. – 37 с. (у співавторстві з В.Г. Кушніром). 2-е видання: Українська етнологія // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студентів історичного факультету. – Одеса: Гермес, 2002. – С. 153-195.
 3. Методика викладання народо/українознавства. Методика польових етнографічних досліджень. Джерела з етнології України. Національні меншини України. Етнографія української діаспори // Програми професійно-орієнтованих дисциплін. Спеціальність «Етнологія» / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – С. 22-44, 65-76.
 4. Теорія й методи соціокультурної антропології: метод. рек. для студентів першого рівня вищ. освіти (бакалавр.) спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини». – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 26 с.
 5. Антропологія академічної спільноти: методичні рекомендації з вибіркового курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» / О. А. Прігарін, Г. М. Стоянова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2021. – 48 с.

Статті

 1. Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия // Българите в Северното Причерноморие: изследвания и материали. – Велико Търново, 1996. – Т. 5. – С. 369-374.
 2. Традиційне житло українців Буджаку ХІХ – ХХ ст. (за матеріалами експедицій ОДУ) // Національні та етносоціальні процеси в Україні: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – Чернівці, 1997. – С. 93-98.
 3. Етническата изразителност на българското жилище в Бесарабия през ХІХ-ХХ в. // Българите в Северното Причерноморие: изследования и материали. – Велико Търново, 1997. – Т. 6. – С. 379-393.
 4. Расселение и численность русских старообрядцев в Нижнем Подунавье (ХІХ-ХХ вв.) // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. – Одеса: Гермес, 1998. – С. 38-41 (в соавторстве с А.И. Федоровой).
 5. Малодвірні поселення Південної (Степової) України ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. – Одеса: Гермес, 1998. – С. 61-66.
 6. О фракийских элементах в этнической культуре болгар Бессарабии: на материалах жилища ХIX-XX вв. // Relatile moldo-bulgare in epoca medie si moderna. – Chisinau, 1998. – P. 219-226.
 7. Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. – Секція 1. Теоретичні проблеми етнології. – К.: Київський університет, 1999. – С. 63-66.
 8. Русские старообрядцы и сектанты в Южной Украине и Бессарабии: численность и расселение в 1860-е гг. // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових робіт, присвячена 135-річчю ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 271-298.
 9. Традиционная общественно-территориальная структура болгарских сел в Бессарабии // Българите в Северното Причерноморие: изследования и материали. – Велико Търново, 2000. – Т. 7. – С. 441-448.
 10. Козаки-некрасівці на Дунаї: кінець ХVIII – перша третина ХІХ ст. // Козацтво на Півдні України. Кінець ХVIII – ХІХ ст. / Гол. ред. В.А. Смолій. – Одеса: Друк, 2000. – С. 29-41.
 11. К вопросу о содержании термина «Этноконфессиональная группа»: на материалах русских старообрядцев Балкан // Ethnoses and Cultures on the Balkans. – Sofia: Dios, 2000. – Vol.1. – Р. 80-93.
 12. «Козацтво в Туреччині» М.Чайковського як джерело вивчення козацьких формувань Оттоманської Порти середини ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 7-28.
 13. Переселение некрасовцев из Добруджи в Бессарабию: 1830-1835 гг. // Культура русских старообрядцев в национальном и международном контексте. – Бухарест: Критерион, 2001. – Вып. 3. – С. 376-404.
 14. Будівельні обряди та звичаї Степової України: матеріали до семіотичної характеристики української хати // Народознавчі Зошити. – 2001. – № 3. – С. 486-493.
 15. «Некрасівці»: до змісту поняття // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 93-104.
 16. «Пилипони» в Подунав’ї наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип.14. – С. 67-78.
 17. Русские старообрядцы в Болгарии: новые материалы по истории потомков некрасовцев и липован Добруджи // Старообрядчество: история, культура, современность. – М., 2004. – № 10. – С. 29-35.
 18. Les «vieux-croyants» (Lipovane) du delta du Danube // Ethnologie française. – T. XXXIV. Ukraine-Україна: terrains, ėveils. – 2004. – № 2. – Р. 259-266.
 19. Борода та її знакові функції в уявленнях старообрядців Подунав’я // Тіло в текстах культур. – К., 2003. – С. 63-68.
 20. Похоронно-поминальные обряды русских-старообрядцев Придунавья: структура этноконфессиональной выразительности // Кодови словенских култура. – Београд: CLIO, 2004. – Брой 9 «Смрт». – С. 92-115 (в соавторстве с Г.Н. Захарченко).
 21. Отражение процессов формирования в исторической памяти русских старообрядцев на Дунае // Гуманитарная мысль Юга России. – 2005. – № 1. – С. 88-108; Гуманитарная мысль Юга России. – 2006. – № 1. – С. 94-116.
 22. Комп’ютерні технології в етнології: удосконалення інструментарію або методи етнометрики // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2006. – Вип. 21. – С.  42-46.
 23. Этносоциальные характеристики села Буджака: материалы похозяйственных книг с. Муравлевки 1940-х гг. // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007. – С.  296-311.
 24. Відображення процесів формування осередку російських старообрядців на Дунаї в історичній пам’яті їхніх нащадків // Україна модерна. – К.–Львів: Критика, 2007. – Число 11. – С. 59-84.
 25. Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб.наук.праць. Число 10 / Відп. ред. О.А. Удод. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2007. – С. 376-399. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/geo/10/22.pdf
 26. Этнодемографические исследования населения Буджака по массовым источникам: половозрастные характеристики русских старообрядцев первой половины ХІХ в. // Revista de etnologie şi culturologie. – Chişinău, 2007. – Vol. 2. – C. 76-87.
 27. Про варіативність польової «поведінки» в етнології: критичний погляд на евристичні можливості // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К., 2008. – С. 67-77.
 28. Формирование старообрядческого населения Придунавья в конце XVIII – начале ХІХ вв. // Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XIV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских культур, 2008. – С. 65-107.
 29. Пътищата на спасението в историческата памет на липованите край Дунава // Български фольклор. – 2008. – Кн. 1. – С. 11-27.
 30. Модели исследовательских стратегий в этнологии: вызов поля и индивидуальный опыт // Антропология академической жизни / Под ред. Г.А. Комаровой. – М.: ИЭА РАН, 2008. – С. 141-161.
 31. «История на полях»: записи в книгах липован как историко-этнографический источник // Традиционная книга и культура позднего русского средневековья. Труды Всероссийской научной конференции к 40-летию полевых археографических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, 27-28 октября 2006 г.) / Отв. ред. И.В. Поздеева. – Ярославль: Рейдер, 2008. – С. 149-176. – (Мир старообрядчества. Вып. 7).
 32. Об этнических стереотипах греков Крыма на рубеже ХХ-ХХІ вв. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии: Сб. / Отв. ред. В.Н. Зинько. – Симферополь, 2008. – Вып. XIV. – С. 620-644 (в соавторстве с М.А. Араджиони).
 33. Глокалізація у старообрядців Буджаку: спроба окреслення моделей та суб’єктів модернізації традиціоналістських спільнот // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип.19. – С. 60-78.
 34. Жилище и его место в структуре строительных и обрядовых практик липован на Дунае // Традиционная культура: научный альманах. – 2009. – № 2 (34). – С. 28-42.
 35. О численности старообрядцев Буджака в первой половине ХIХ века: динамика процессов формирования этноконфесиональной группы // Stratum plus: культурная антропология и археология: Причерноморские этюды. – 2005-2009. – № 6. – С. 128-142.
 36. Факт(ор) в етнологічному дослідженні: про варіативність стратегій в антропологічній корпорації // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Відп. ред. І.І. Колесник. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 270-294.
 37. Glocalization in the Old Belief Environment of Budzhak: Models and Subjects of Contemporary Modernization of Traditional Societies // Staroobrzędowcy za granica / Pod red. Gluszkowskiego M., Grzybowskiego S. – Torun: Wydawnictwo naukowe Universytetu Mikolaja Kopernika, 2010. – P. 307-325.
 38. Одеското научно дружество на българистите. Структура, направления и основни резултати от дейността // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – № 5. – С. 42-48 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 39. Липоване: историко-этнографическая характеристика русских старообрядцев на Дунае // Иконопись в собрании Одесского муниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова. – Херсон: Гилея, 2011. – С. 93-96.
 40. О казаках-некрасовцах в Османской империи периода Крымской войны: описание М.С. Чайковского (Мохаммед Садык Паши) // Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты: Статьи Международной электронной научной конференции (16-17 декабря 2010 г., Краснодар) / Отв. ред. д.и.н. А.В. Венков. – Краснодар: изд-во ЮИМ, 2011. – С. 66-84.
 41. Идентичность этноконфессиональной общности старообрядцев Придунавья по источникам первой половины ХІХ в. // Традиционная культура. – 2011. – № 1. – С. 59-78.
 42. «Конец Света»: переживания старообрядцев на Украино-Белорусско-Русском пограничье // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011. – С. 332-340 (в соавторстве с В.Л. Кляусом).
 43. Старообрядцы Малой Азии в первой половине ХХ в.: новые материалы о липованах и некрасовцах // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2011. – Вып. 8. – С. 66-87 (в соавторстве с Д.В. Сень).
 44. Письма С.И. Цветко Н.С. Державину 1927-1929 гг.: творческие связи в контексте биографий // Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2011. – Т. IV. – С. 516-526 (в соавторстве с А.И. Ганчевым). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/drzb/2011_4/Ganchev_A Prigarin_A.pdf
 45. Фотографія в культурі: етнографічні аспекти феномену // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С. 438-444.
 46. Вариативность этнографического знания: потенциал источников и разнообразие подходов // Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник научных трудов. Часть 1 / Отв. ред. М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, Р.С. Хакимов, Н.А. Томилов (гл. ред.). – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2010. – С. 29-34.
 47. Этноконфессиональная культура в контексте приграничья: русские-старообрядцы (липоване) Дунайского региона // Danubius: Muzeul de isrtorie Galaţi. – Galaţi, 2010. – T. XXVIII. – P. 113-126.
 48. Фотографии как источник для изучения старообрядчества Измаильской епархии // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы X Международной конференции, проходившей в Москве-Боровске 15-17 ноября 2011 г. – М.: Боровск, 2011. – Т. 2. – С. 396-409.
 49. Истоки книжной культуры у старообрядцев на Дунае в свете архивных и полевых материалов // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе ХХI в.: Труды II Международной научной конференции (Москва, 30-31 октября 2009 г.) / [Отв.ред. И.В. Поздеева]. – М., 2011. – С. 459-474. – (Мир старообрядчества. Вып. 8).
 50. Память рода… // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 23-50.
 51. Ринок «7-й кілометр»: про сучасні форми торгівельних практик у поліетнічному місті // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – Вип. 1. – С. 94-116.
 52. Гектографы в липованской среде: специфика бытования и перспективы изучения (на материалах «Бесполезной радости») // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2012. – Вып. 9. – С. 68-75.
 53. Духовні вірші росіян-старообрядців на Дунаї як історичне джерело: постановка питання та тексти // Народна творчість та етнографія. – 2012. – № 1. – С. 66-74.
 54. У пошуках матеріальної «основи»: історіографічні колізії етнографії сучасності // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Відп. ред. І.І. Колесник. – Вип. 6. – К., 2011/2012. – С. 192-203.
 55. Християнська спадщина Українського Подунав’я // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. – Книга І. Частина І: Історія. – С. 101-115.
 56. Образи минувшини: фотографія в культурі та культура в фотографіях // Альманах історичних досліджень: Зб. наук. статей. – Одеса: Фенікс, 2012. – Вип. 2. – С. 124-138.
 57. Мультимедийное издание «Криничное – Чешма-Варуита: история, культура, фольклор» // Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора: Материалы Международной научной конференции (16-18 ноября 2011 г., Москва) / Сост. В.Л. Кляус, Е.В. Миненок; под ред. В.М. Гацака. – М.: ИМЛИ РАН, 2012. – С. 47-58 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 58. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и судьбы некрасовцев // «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества», Chişinău, 1-5 apr. 2012. Conferinţa ştiinţifică internaţională. – Ch.: CEP USM, 2012. – P. 66-70 (// Русин. – Кишинев. – 2012. – № 2(28). – С. 5-16).
 59. Современное греческое население Крыма в этнодемографических измерениях: группа «Перевала» (сельсовет Доброе) // Этнография Крыма ХІХ – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы: материалы и исследования / Отв. ред. М.А. Араджиони, Ю.Н. Лаптев. – Симферополь, 2012. – Вып. 2. – С. 88-99.
 60. On the persistence of bazaars in the newly capitalist world: reflections from Odessa // The Anthropology of East Europe Review. – Vol. 31, № 1 (2013). – P. 110-136 (co-author – Abel Polese). – Режим доступу:  https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/view/3694/3406
 61. Болгарский переселенец Бессарабии первой половины XIX в.: историко-демографический портрет // България: метрополия и диаспора:  Сб. по случай 65-годинината на д.и.н. Николай Червенков / Науч. дружество на бълг. в Реп. Молдова, Ин-т за културно насл. към молд.акад. на науките, Таракл. държавен ун-т «Григорий Цамблак»; редкол.: Иван Думника [и др.]. – Кишинев: SŞB (Tipogr. «Bons Offices»), 2013. – С. 82-91 (в соавторстве с М.П. Филиповой (Кляус)).
 62. Материальное воплощение этнического и проблема движения традиции // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сб.научн.тр. – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. – С. 89-94 (в соавторстве с С.В. Коч).
 63. Старообрядцы Придунайских земель в исследованиях ХІХ в. – 1980-х гг.: историографические достижения и методологические проекции // Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л.Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2013. – С. 152-180.
 64. Липоване и «Липоване…» в новейшей практике и историографии: опыт саморефлексии // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2013. – Вып. 10. – С. 3-18.
 65. 20 лет развития этнографии в Одессе (1993-2013 гг.): хроника полей и заметки на полях // От этнологии к социокультурной антропологии: к 20-летию создания В.Н. Станко этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы) / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Postfactum, СМИЛ, 2013. – С. 11-45 (в соавторстве с Г.Н. Стояновой).
 66. Одесское научное общество болгаристов: основная библиография // Българите в Северното Причерноморие: Изследования и материали. – Одесса – Велико Търново, 2013. – Т. 12. – С. 389-419 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 67. Буджак: історичний зміст топоніму у контексті історико-етнографічного районування України // ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 98-111 (у співавторстві з І.Г. Верховцевою).
 68. Ритуально-знаковые аспекты торговой практики: на материалах одесского рынка // Традиционная культура. – 2014. – № 1. – С. 158-167.
 69. Буджак как историко-этнографический регион Европы // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 9-26 (в соавторстве с И.А. Киссе).
 70. Этнокультурные группы Буджака в исторической динамике // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 146-168 (в соавторстве с С.Б. Кузьминой).
 71. Русские // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 555-602 (в соавторстве с А.В. Галкиной).
 72. О связях старообрядцев Румынии и Прибалтики между двумя Мировыми войнами: письма К.А. Малышева и И.Н. Заволоко Ф.Е. Мельникову // Международные Заволокинские чтения. – Сборник 3. – Рига, 2014. – С.125-135, XVII-XXIV (соавтор: Федорова А.И.).
 73. «Церковная археография» в среде старообрядцев середины ХХ в.: по материалам Измаильской епархии // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Улан-Удэ, 7-8 августа 2015 г.). – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. – С. 98-108.
 74. Старообрядческая община г. Одессы, 1945-1962 гг.: по материалам архива Кишиневской епархии РПСЦ // Старообрядчество: история, культура, современность. – М., 2015. – № 15. – С. 93-101.
 75. Етно/Фотографія в антропологічних перспективах: методи опрацювання приватних зібрань // Народознавчі зошити. – 2015, № 6 (126). – С.1420-1424.
 76. Казаки-некрасовцы Османской империи в описании М.С. Чайковского (Мохаммеда Садык паши) // Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Т.VІІ. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2015. – С.147-157.
 77. Балканские акценты» Одесского Привоза: к вопросу об этнических компонентах в городской кухне // Традиционная культура. – 2015. – № 4 (60). – С. 32-40.
 78. Фотографии в сакральном пространстве дома: материалы православных-иннокентьевцев // REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. – 2015. – Vol. XVII. – С. 21-29 (соавтор Дмитрюк В.В.).
 79. Память о Св.Св. Кирилле и Мефодии в городском пространстве Одессы: векторы трансформаций ХІХ – начала ХХІ вв. // Празникът на Кирил и Методий: пространства на духа / Ред.-съст. Е. Анастасова, Г. Лозанова, Ст. Становев: в 2-х т. – София: Парадигма, 2015. – Т. 1. – С. 185-196.
 80. Локализиране на балканската прародина на българите туканци от Бесарабия и Таврия според писмени и фолклорни източници // Български фолклор. – София, 2016. – Год. XLІI. – Кн. 1. – С. 25-51 (соавторы: Ганчев А., Мильчев В.).
 81. «Благочестя землі Молдавської» у контексті старообрядницьких пошуків XVIII ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Вижниця: Черемош, 2016. – Т. 2 (42). – С. 280-296.
 82. Материалы к истории староверов-беспоповцев в Одессе // Международные Заволокинские чтения. – Сборник 4. – Рига, 2016. – С. 437-447.
 83. Социальная этничность или этническая социальность на микроуровне: загадка происхождения одного топонима в историческом контексте Одессы // Этносоциология вчера и сегодня / Отв. ред. и сост.: Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2016. – C.191-198.
 84. Photography as a Source for Comparative Research of History and Culture of Local Old Believer Groups in the First Third of the 20th Century (Through the Example of the Old Believers of Bessarabia, Buryatia and Tuva) // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2016. – № 12. – P. 2947-2963 (with Kostrov A.V.).
 85. Балканските акценти на одеския «Привоз»: към въп¬ роса за етническите компоненти в градската кухня // Българска етнология. – 2016. – Кн. 4. – С. 583-595.
 86. От динамики «поля» к академической комбинаторике: Рецензия на монографию: Плотникова А.А. Славянские островные ареалы: архаика и инновации. – М.: ИСлРАН, 2016. – 320 с. // Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Т. ІX. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2016. – С. 450-454 (соавтор: Колесник В.А.).
 87. «Благочестие Земли Молдавской» как фактор формирования старообрядцев Юго-Восточной Европы (XVIII – начало ХІХ вв.) // “Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2017; Chişinău). Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25 martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon / col. red.: Valentin Beniuc [et al.]. – Chişinău: IRIM, 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – P. 200-216.
 88. Сколько лет Молдаванке? Локальный сюжет в одесско-исторической ретроспективе // Человек в истории и культуре. Мемориальный сборник научных работ в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук, Владимира Никифоровича Станко / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Ирбис, 2017. – С. 438-447.
 89. Версії поля та варіативність адекватності етнографа: до підвалин антропологічних знань // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень: у 5 т. / Наук. ред., упор. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2017. – Т. 2: Етнографія науки. Субкультури. Повсякдення. – С. 7-20.
 90. Фотоматериалы как источник для кросскультурного исследования территориальных групп старообрядцев (Бессарабия, Бурятия, Тува) // Традиционная культура. – 2018. – № 2. – С. 38-52 (соавтор: Костров А.В.).
 91. Інтернаціоналізм VS Мультікультуралізм: соціокультурні антропологічні дослідження в Одесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 301-324 (співавтор: Стоянова Г.М.)
 92. Характеристика источниковой базы исследования липован в контексте типологического анализа // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в науке, музейной и библиотечной работе: труды III Международной научной конференции (Мир старообрядчества. Вып. 9) / Сост. Н.В. Литвина, Ю.С. Белянкин. – М.: Археодоксия, НКТ, 2019. – С. 666-674. – (Труды исторического факультета МГУ; вып. 150. Сер. 2. Исторические исследования; 91).
 93. Мир визуальных образов старообрядцев Тувы: от иконы и лубочной картинки до фотографии [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. – 2019. – № 1. – С. 75-94 (соавтор: Быкова Е.В.). DOI: 10.25178/nit.2019.1.6. – Режим доступу: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/803
 94. Старообрядческие сообщества в Западном Российском зарубежье в конце ХІХ – начале ХХІ вв.: некоторые результаты этномониторинга // BİLGİLÄR; научно-исследовательский центр Гагаузии имени М.В. Маруневич. – Комрат, 2019. – № 1 (2). – С. 138-141 (соавтор: И.Ю. Трушкова).
 95. Сакральность в профанном интерьере: бытование фотографий в среде иннокентьевцев // Традиционная культура. – Москва: Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, 2019. – Т. 20. № 2. – С. 98-112 (соавтор: В.В. Дмитрюк). DOI: 10.26158/TK.2019.20.2.008.
 96. Факторы смертности в историко-демографической перспективе: на материалах «задунайских колонистов» Бессарабии ХІХ века // Abyss. Вопросы философии, политологии и социальной антропологии. – 2020. – № 3 (13) (соавтор: А.И. Ганчев). Режим доступу: http://abyss.su/abyss_issue/13/10.
 97. Актуальное конфессиональное письмо: между историографией и биографией (предварительные замечания к рукописи «Заповедная вера. Книга жития и страданий сымских старообрядцев») // Новые исследования Тувы. – 2020. – № 4. – С. 180-200 (соавторы: А.А. Стороженко, М.П. Татаринцева).
 98. Trushkova I.Y., Grachev S.P., Flaksman A.L., Prigarin A.A. Expanding the field of applied research of CAD/CAM/CAE technologies through ethnographic museology // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 971(3). – 032059.
 99. Trushkova I.Y., Grachev S.P., Flaksman A.L., Prigarin A.A. CAD-technologies in archaeological reconstructions: Scientific and educational experience of Vyatka State University // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 971(3). – 032060.
 100. Судьба книжницы-старовера в контексте биографических реконструкций: (со)знание часовенных Енисея и документальные поиски // Старообрядчество в истории и культуре России: проблемы изучения : (к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума) / отв. ред. В.Н. Захаров. – Москва: Институт Российской истории РАН, 2020. – С. 314-327 (соавтор: Е.В. Быкова).
 101. Наследие протопопа Аввакума в Буджаке: измаильские страницы биографии Ф.Е. Мельникова // Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики: зб. наук. праць / гол. ред. Я.В. Кічук. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. – С. 37-46.
 102. Сезонність процесів народжуваності та шлюбності серед болгарського населення Бессарабії протягом ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія Степової України: стратегії дослідження та репрезентації: зб. наук. матеріалів науково-практичної конференції. – Запоріжжя: АА Тандем, 2021. – С. 236-274 (співавтор: О. Ганчев).
 103. Глокализация в старообрядческой среде: модели и субъекты современной модернизации традиционалистских общностей Тувы и Буджака // Новые исследования Тувы. – 2021. – № 3. – С. 210-231.

Редактор-укладач

 Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса, 2004-2013. – Вып. 1-10.
 

Участь у редколегіях

 Одеска българистика. – 2003-2009. – № 1-6.
 
Българите в Северното Причерноморие: Изследования и материали. – Т. 9-12. – Одесса – Велико Търново, 2006-2013.
 
ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. – Одеса, 2013. – №№ 1-4.
 
Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007.
 
Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012.
 
Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Т. І-ІV. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2007-2011.
 
Судьба старообрядчества в ХХ – начале ХХІ вв.: история и современность. Зб. наук. праць та матеріалів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Вип. 1-3. – Київ-Куренівка-Чечельник, 2007-2009.
 
Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XIV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских культур, 2008.
 
Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2013.
 
От этнологии к социокультурной антропологии: к 20-летию создания В.Н. Станко этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы) / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины. – Одесса: Postfactum, СМИЛ, 2013.
 
Василенко В.Н. Традиции и особенности питания причерноморских немцев. – Одесса: Удача, 2013. – 48 с.

Коментувати не дозволено.