Кафедра сьогодні


Кафедра археології та етнології України заснована у 1993 році. За час існування кафедри було випущено більше 600 студентів денної та заочної форми навчання, які спеціалізуються в галузі археології та етнології України й суміжних територій.

На даний час кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою (спеціалізацією) “Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини”. При кафедрі працює аспірантура.

Завідуюча кафедрою:

СМИНТИНА Олена Валентинівна – доктор історичних наук, професор

Професорсько-викладацький склад:

КУШНІР В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету
ДЗИГОВСЬКИЙ Олександр Миколайович – доктор історичних наук, професор
ІВАНОВА Світлана Володимирівна – доктор історичних наук, професор
ПРІГАРІН Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, доцент
ПЕТРОВА Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент
ШАБАШОВ Андрій Васильович – кандидат історичних наук, доцент
СТОЯНОВА Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
КІОСАК Дмитро Володимирович – кандидат історичних наук, доцент

Крім того, тривалий час у складі викладачів кафедри археології та етнології України працювали: засновник кафедри – доктор історичних наук, професор Станко Володимир Никифорович; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Ванчугов Володимир Петрович; доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бруяко Ігор Вікторович; кандидат історичних наук, доцент Булатович Світлана Андріївна; кандидат політичних наук, доцент Коч Світлана Вадимівна; старший викладач Мартиненко Анатолій Іванович; старший викладач Рєдіна Євгенія Федорівна; викладач Ліпатов Кирило Сергійович; кандидат історичних наук, старший викладач Васильєв Олександр Олександрович; кандидат історичних наук, в.о. доцента Присяжнюк Олексій Миколайович.

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).

За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів історичного факультету та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова.

Невід’ємною складовою навчально-методичної роботи кафедри є проведення учбових і виробничих практик. Центральне місце в системі практик посідають польова археологічна та польова етнографічна практики для студентів 1 курсу освітнього рівня «бакалавр», які проходять на базі відповідних фахових наукових експедицій.

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри археології та етнології України є:

  • теорія інвайронментальної історії та археології (проф. О.В. Сминтина);
  • археологічні дослідження пізньопалеолітичних і мезолітичних пам’яток (проф. О.В. Сминтина, доц. Д.В. Кіосак);
  • скіфо-сарматська археологія (проф. О.М. Дзиговський);
  • антична нумізматика і археологія;
  • історія археологічної науки (проф. О.В. Сминтина);
  • дослідження матеріальної культури і побуту українців Південно-Східного Поділля й Добруджі (проф. В.Г. Кушнір, доц. Н.О. Петрова, доц. Г.М. Стоянова);
  • дослідження етноконфесійної своєрідності росіян-старовірів України, Румунії й Болгарії (доц. О.А. Прігарін);
  • дослідження етнокультури балканських етнічних спільностей (доц. А.В. Шабашов);
  • вивчення традиційної обрядовості різноетнічного населення Південно-Західної України.

Протягом всього часу існування кафедри археології та етнології України її співробітники, аспіранти, пошукачі та студенти беруть активну участь у виконанні державних і міжнародних науково-дослідних тем, організовують і виступають з доповідями на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, видають і редагують фахові монографії та збірки статей, публікуються у вітчизняних і закордонних виданнях, тісно співпрацюють з науковими, освітянськими й просвітницькими установами України та інших країн, з органами державної влади, працюють в археологічних і етнографічних експедиціях на території України та за її межами, займаються активною культурною і громадською діяльністю.

У 2010-2017 роках викладачами, аспірантами і пошукачами кафедри опубліковано 643 наукові праці, в тому числі 192 – у закордонних виданнях, а також здійснено 575 виступів з доповідями на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях.

Студентська наукова робота

При кафедрі плідно працюють студентські наукові товариства: Археологічне товариство «NUCLEUS» та Наукове етнографічне студентське товариство (НЕСТ).

У 2010-2017 роках студентами, які спеціалізуються на кафедрі, опубліковано 283 наукові статті, здійснено 528 виступів з доповідями на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, а також щорічних студентських конференціях, що проходять в ОНУ імені І.І. Мечникова.

Наукові теми кафедри

«Реконструкція культурно-історичних процесів у палеогеографічному просторі Північно-Західного Причорномор’я (25 тис. р. до н.е. – ІV ст. н.е.)» (2017-2021 рр.) – № 171. Науковий керівник – д.і.н., проф. Сминтина О.В.

«Локальна та регіональна специфіка традиційної культури українців Південно-Західної України» (2014-2018 рр.) – № 131. Науковий керівник – д.і.н., проф. Кушнір В.Г.

«Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення Одещини» (2014-2018 рр.) – № 133. Науковий керівник – к.і.н., доц. Прігарін О.А.

Наукові зв’язки кафедри археології та етнології України в Україні та за кордоном

Наукові дослідження викладачів й співробітників кафедри археології та етнології України у 2005-2017 рр. здійснювалися у тісній співпраці з науковими, освітянськими й просвітницькими установами України та інших країн та за підтримки органів державної влади, зокрема:

– спільно з науковими установами НАН України (Одеський археологічний музей, Інститут археології, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, Інститут сходознавства імені А. Кримського, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, Інститут історії України);

– за підтримки Одеської обласної державної адміністрації (управління у справах національностей та релігій, управління охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини, управління культури й туризму, управління освіти й науки);

– за підтримки іноземних дипломатичних представництв в Україні (Посольства Італії в Україні, Генерального Консульства Російської Федерації, Генерального Консульства Румунії, Генерального Консульства Республіки Польща, Генерального Консульства Туреччини);

– за підтримки Інтелектуального Форуму, Одеської філії Грецького Фонду культури, Італійського Інституту культури й Міністерства Закордонних справ Італії, Болгарського культурного центру й дружества, Одеського наукового товариства болгаристів, громади липован-росіян Румунії.

Співпраця з Одеським археологічним музеєм НАН України (директор д.і.н., ст.н.с. І.В. Бруяко) та Відділом археології Північно-Західного Причорномор’я (завідуюча – к.і.н., ст.н.с. Т.Л. Самойлова) є невід’ємним компонентом освітянської й наукової діяльності кафедри археології та етнології України, адже приміщення й колекції цих установ, а головне – унікальний досвід співробітників є запорукою успішної теоретичної й практичної підготовки фахівців-археологів від моменту відкриття спеціальності у 1995 р. Сьогодні чимало випускників кафедри працює в цих установах, а їх провідні співробітники задіяні в освітянському процесі кафедри.

Серед традиційних закордонних наукових й освітянських партнерів викладачів, співробітників, аспірантів й студентів кафедри археології та етнології України Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія), в стінах якого протягом 2007-2009 рр. пройшли стажування 2 викладачі й 6 аспірантів кафедри загальною тривалістю більше двох календарних років навчальні роки. Представлений аспіранткою А.О. Стратоновою (науковий керівник д.і.н., проф. О.В. Сминтина) проект наукових досліджень на базі цього університету у 2010 р. отримав фінансову підтримку з боку Міністерства Закордонних справ Італії.

Плідним є наукове й освітянське співробітництво кафедри з Сегедським університетом (Угорщина) та Опольським університетом (Республіка Польща), на базі яких студенти кафедри проходили музейні й педагогічні практики під керівництвом викладачів кафедри (д.і.н., проф. О.В. Сминтина, д.і.н., проф. В.Г. Кушнір, к.і.н., доц. Н.О. Петрова).

Тривалими й плідними є наукові зв’язки кафедри з фаховими науковими й освітянськими установами Російської Федерації й Молдови, зокрема, Інститутом археології РАН, Інститутом історії матеріальної культури РАН, Інститутом антропології та етнології ім. М. Миклухо-Маклая РАН, Європейським університетом (Санкт-Петербург, Росія), Центрально-Європейським університетом (Будапешт, Угорщина), Вищою антропологічною школою (Кишинеу, Молдова), університетами м. Галац та Тульча (Румунія), Інститутом культурної спадщини Республіки Молдова (Кишинеу, Молдова) та іншими установами.

Важливе значення для розвитку болгарознавчих студій на кафедрі мають зв’язки з викладачами й науковцями Інституту етнографії та Інституту фольклору Болгарської Академії наук, Софійського університету «Св. Клімент Охридський» та Великотирновського університету «Св. Кирил та Мефодій».

Творча діяльність студентів

Найбільш широко відомою й резонансною її формою стала діяльність театральної етнографічної студії «Джерело» (керівники – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір (автор ідеї), к.і.н., доц. Н.О. Петрова), яка у 2014 р. відзначила своє 15-річчя. На підставі зібраного в ході експедицій матеріалу студенти разом із викладачами відтворюють традиційні обряди й свята нашого краю. Колектив добре знаний в університеті та в місті, його учасники є бажаними гостями у дитячих будинках із відтворенням традиційних свят зимового календарного циклу (день Андрія, маланкування, масляна та ін.).

Колектив «Джерело» є регулярним учасником Всеукраїнських фестивалів «Шевченко у моєму серці» та «Весняна хвиля», в рамках яких він є неодноразовим переможцем та володарем дипломів у номінації «Збереження народних традицій», «Авторська поезія», «Художнє слово».

Силами студентів-етнографів облаштована «Етнографічна світлиця», де зібрані унікальні наочні матеріали для проведення спецкурсів та спецпрактикумів з етнографії різноетнічного населення Південного Заходу України.

Коментувати не дозволено.